nieuws

06 juni 2018VVT Nieuws, Wonen

Duurzaamheid: Green Deal Zorg en het Klimaatakkoord

31 mei is er bestuurlijk overleg geweest tussen de zorgbranches en VWS over duurzaamheid. Dit overleg was een tussenstap in het komen tot een nieuwe Green Deal Zorg in oktober 2018. Tegelijk is er een flinke dynamiek rond het komen tot een Klimaatakkoord. Dit Klimaatakkoord heeft voor het onderdeel gebouwde omgeving grote invloed op zorggebouwen en vraagt om een separate aanpak naast de Green Deal.

Green deal zorg

ActiZ heeft samen met VGN en GGZ-Nederland gepresenteerd hoe door de branches tegen de Green Deal aankijken.

  • De branches zijn gecommitteerd aan de (inter)nationale ambitie; niet als resultaatsverplichting, maar nadrukkelijk wel als inspanningsverplichting. De nationale verplichting qua CO2 reductie kan niet zonder meer 1 op 1 overgenomen worden omdat in zorggebouwen een andere energie/warmte behoefte is, extra energievragende technologie gebruikt wordt en bovendien leveringszekerheid is vereist. Wel zal de sector een bijdrage (moeten) leveren m.b.t. CO2 reductie, duurzame inkoop, vermindering van medicijnen in afvalwater en leefklimaat.
  • Belangrijkste boodschap was: sluit aan op de natuurlijke momenten van vervangende nieuwbouw of grootschalige renovatie; alleen dan is de verduurzamingsopgave kostenefficiënt uit te voeren. Argumenten zijn daarnaast dat de zorgsector niet kan verdedigen dat er zorggeld naar stenen gaat, niet alles tegelijk aangepakt kan worden en het zorgvastgoed ook zeer divers van karakter is. Zorgorganisaties hebben daarom ruimte en tijd nodig voor een eigen aanpak. Dit vraagt om een lange termijn horizon in de landelijke aanpak.
  • Randvoorwaarden adequaat ingevuld moeten zijn: bijv. een extra financiële impuls / compensatie, zeker als sneller dan volgens eigen planning gebouwen verduurzaamd moeten worden.
  • Monitoring dient via beschikbare gegevens (bij kadaster en CBS) plaats te vinden om administratieve lasten te voorkomen.
  • Rol van de brancheorganisatie: met name visie ontwikkeling en ontsluiting van kennis. Er is veel behoefte aan kennis rond duurzaamheid, zowel rond gebouwen als circulaire bedrijfsvoering.

Zie verder het eerdere ledenbericht: Naar een Green Deal zorg 2018

Concept green deal opgesteld door het MPZ, dd. 25 mei:

Betekenis klimaatakkoord voor aanpak verduurzaming gebouwen

In het bestuurlijk overleg zijn de zorgbranches uit eerste hand door Diederik Samsom over het a.s. klimaatakkoord geïnformeerd op het onderdeel gebouwde omgeving.

Belangrijk is dat de overgang naar duurzame verwarming van gebouwen voor een belangrijk deel een wijkgerichte aanpak kent. De uitvoering zal lopen tot 2050 als Nederland CO2 neutraal moet zijn, maar de plannen voor de aanpak worden de komende paar jaar gemaakt. Daarbij zal de horizon tot 2030 concreet ingevuld worden, de periode daarna zal globaler zijn omdat veel niet bekend zal zijn.

In de periode tot 2050 zullen (nagenoeg) alle gebouwen moeten zijn overgestapt op duurzame verwarming/warmte; dat betekent aardgasvrij. Daarmee wordt overgegaan op (een vorm van) lage temperatuurverwarming (hoe laag dit is kan wisselen per wijk). Overigens hoeven niet alle gebouwen nul-op-de-meter of CO2 neutraal te zijn. Voldoende isolatie is dus de belangrijk(ste) opgave – ook voor de zorg om aansluiting op de duurzame verwarming mogelijk te maken.

De gemeente heeft in de wijkgerichte aanpak een belangrijke regiefunctie. Gemeenten zullen een transitievisie warmte moeten opstellen waarin het tijdspad vastgelegd wordt waarop op wijkniveau geen aardgasvoorziening meer aanwezig is. Input daarvoor vormen regionale energiestrategieën. Daarin is een beeld geschetst over de energie-infrastructuur en regionaal warmteplan met een uitwerking van de bronnen voor duurzame warmte en elektriciteit. Uiteindelijk moet dit uitmonden in een uitvoeringsplan op wijkniveau, waarin opgenomen de uiterste datum waarop aardgas wordt afgesloten door de netbeheerder en de fasering alternatieve energie infrastructuur inclusief de normering m.b.t. isolatie, de maatschappelijke kosten baten analyse en de participatie van gebouweigenaren in de wijk. Het uitvoeringsplan biedt het kader waarbinnen investeringsbeslissingen genomen kunnen worden door gebouweigenaren, netbeheerders, gemeenten en andere partijen.

Aanjagers in die wijkgerichte aanpak zijn verder nog woningcorporaties met veel bezit in die wijk, en warmtenetbeheerders. Zorggebouwen (m.n. grootschalige) kunnen interessant zijn als belangrijke warmteafnemer voor (toekomstige) warmtenetbeheerders, die behoefte hebben aan continue afname.

Om de juiste prikkels in te bouwen zal de energiebelasting (op gas) omhoog gaan. Dit zullen met name gebouwen met een grootverbruikersaansluiting merken; particulieren worden (nog) ontzien. De energiekosten voor de zorg gaan hiermee dus omhoog! Wel worden terugverdientijden hierdoor korter voor diverse investeringen in energiebesparing.

Externe ingekochte energie is straks allemaal duurzaam; de boodschap in het bestuurlijk overleg was daarom ook om hier geen energie in te steken. Zelf duurzame energie opwekken d.m.v. bijvoorbeeld zonnepanelen op eigen dak zijn uiteraard wel zinvol – ook omdat deze bijdragen aan de vermindering van het energieverbruik van het gebouw.

Wat betekent dit voor de branche

Inhoudelijk zullen alle gebouwen straks aangesloten moeten worden op duurzame energieopwekking. Dit betekent ook dat op termijn alle gebouwen voldoende hiervoor geschikt zijn gemaakt, d.w.z. voldoende zijn geïsoleerd.

  • Zorgorganisaties zullen hiertoe een eigen routekaart voor het vastgoed moeten opstellen, waarin duidelijk wordt wanneer welk zorggebouw aangepakt gaat worden. De routekaart kan eerst op hoofdlijnen, meer detailniveau kan later in het strategisch vastgoedplan uitgewerkt worden. Dit is nodig om het gesprek te kunnen voeren met gemeenten over hun aanpak en met woningcorporaties in de wijk die een routekaart hebben. Aedes is al ver in het ontwikkelen van routekaarten voor de sociale woningbouw; of zorgvastgoed hierin al is meegenomen verschilt per woningcorporatie.
  • De afstemming tussen de wijkgerichte aanpak en de routekaart van een zorgorganisaties betekent niet dat als een wijk wordt verduurzaamd dat elk zorggebouw acuut moet overgaan op deze andere duurzame warmtebron. Wel is van belang dat gemeenten en warmtenetbeheerders weten wanneer het moment is om aan te sluiten; omgekeerd is van belang dat de zorgorganisatie weet welke warmtebronnen gebruikt worden om eigen aanpak daarop af te stemmen. De isolatiegraad zal wel afgestemd moeten zijn op de verwarming van de toekomst.
  • ActiZ is momenteel in gesprek met partijen om hulpmiddelen /tools aan te reiken voor het opstellen van zo’n routekaart.
  • Tegelijk wil ActiZ dit gebruiken als basis voor een branchebeeld: een overzicht van (typen van) gebouwen, de oppervlak om de energiebehoefte en -besparing te kunnen schatten en de te verwachten natuurlijke investeringsmomenten, e.d. Hiermee kan een landelijk beeld gegeven worden / een landelijke routekaart op hoofdlijnen geschetst worden.
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws