nieuws

06 juni 2018Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Achterbannen ook akkoord: CAO VVT 2018-2019 definitief

Alle leden van de bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen, ActiZ, BTN, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ, en NU ’91, hebben ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor de CAO VVT dat op 7 mei jl. werd gesloten. Daarmee is de Cao Verpleeg- en Verzorgingshuizen, Thuiszorg en Jeugdgezondheidszorg, met een looptijd van 1 april 2018 tot 1 juli 2019, een feit. ActiZ hecht veel waarde aan een aantrekkelijke cao voor zowel medewerkers als werkgevers. In deze cao wordt daarom prioriteit gegeven aan de waardering voor zowel huidig als nieuw personeel en aan zij-instromers. Hiermee willen we onze positie op de arbeidsmarkt als aantrekkelijk werkgever versterken. 

Salarismaatregelen

  • De leerlingensalarissen voor het eerste en tweede praktijkleerjaar voor niveaus 3, 4 en 5 worden per 1 september 2018 verhoogd met 10%. Deze 10% is inclusief de algemene loonsverhoging van 4% (per 1 oktober 2018). De andere twee praktijkleerjaren en de overige leerling-schalen (leerling-helpende) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
  • De FWG salarissen (behalve FWG 05) worden per 1 oktober 2018 verhoogd met 4%.
  • De stagevergoeding wordt per 1 september 2018 verhoogd naar € 400,-.
  • Voor zij-instromers kan in positieve zin afgeweken worden van de leerling-salarissen. Zo kunnen we het voor zij-instromers aantrekkelijk maken om in onze sector aan de slag te gaan. In de grondslag voor vakantiebijslag en eindejaarsuitkering wordt het verrichte meerwerk meegenomen. 

Oriëntatiebaan

De Oriëntatiebaan is bedoeld om de instroom van nieuwe medewerkers, waaronder zij-instromers, te bevorderen. Geïnteresseerden kunnen in een korte periode kennis maken met het veelzijdige werk in de VVT. Deze baan is bedoeld als opstap naar een reguliere baan of opleiding. Hiervoor wordt een apart arbeidsvoorwaardenarrangement gemaakt. Binnenkort ontvangt u meer informatie over de Oriëntatiebaan, zoals een model arbeidsovereenkomst Oriëntatiebaan. 

Flexibiliteit

De gemiddelde arbeidsduur van deeltijdwerkers wordt per 1 januari 2019 op halfjaarbasis bepaald. Dit met als doel te voorkomen dat een werknemer gedurende het jaar te maken krijgt met te grote schommelingen in zijn of haar arbeidsuren/werktijden (zgn. min- en plus-uren). 

Vergoeding kosten verplichte scholing

De door de werkgever verplicht gestelde scholing wordt volledig vergoed, zowel in tijd als in geld. Dit in tegenstelling tot de huidige mogelijkheid om in overleg met de OR afwijkende afspraken te maken. Om zorgorganisaties de nodige tijd te bieden om zo nodig eigen regelingen hierop af te stemmen, is een overgangstermijn afgesproken tot 1 januari 2019. 

Actieplan reële en dekkende tarieven

Cao-partijen trekken gezamenlijk op richting financiers om dekkende tarieven in alle onderdelen van de ouderenzorg (verpleeghuizen, wijkverpleging, revalidatiezorg en Wmo) en jeugdgezondheidszorg te bereiken. Hiertoe hebben de cao-partijen in hun coalitie een gezamenlijk actieplan opgesteld. 

Uitwerking

Cao-partijen zijn aan de slag met de uitwerking van het akkoord in een definitieve cao-tekst. Zowel de salaristabellen als de leerling-salaristabellen zullen zo snel mogelijk worden gepubliceerd. Er zijn ook ‘veel gestelde vragen en antwoorden’ over de nieuwe Cao in de maak.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Viviana_K

Viviana Contreras Salazar

Laatste nieuws