nieuws

15 mei 2018VVT Nieuws

Onderzoek wachtlijsten, wachttijden en gebruik van casemanagement-dementie

VWS heeft Bureau HHM opdracht gegeven om deze maanden onderzoek te doen naar (eventuele) wachtlijsten, wachttijden en het gebruik van casemanagement-dementie (cm-d) per 1 juni 2018. De uitvraag hiervoor wordt medio juni uitgezet. U heeft vervolgens tot medio juli de gelegenheid om de gegevens aan te leveren. 

Voordat de gegevens worden uitgevraagd, organiseert bureau HHM regiogesprekken. Omdat het belangrijk is om de administratieve lasten daartoe zo laag mogelijk te maken, vragen zij u om mee te denken over de manier waarop de uitvraag plaatsvindt.

Daarnaast is dit voor u de kans om vragen te stellen over de nadere regel die de NZa nu opstelt. 

Op 17 april berichten wij al over de Verduidelijking casemanagement vanuit het Zorginstituut: casemanagement is geen apart zorgvorm, maar integraal onderdeel van de (generalistische) wijkverpleging (en huisartsenzorg) binnen de Zvw. 

Ook in 2016 heeft HHM al onderzoek verricht. Daaruit bleek toen dat de regio’s (na de overgang naar de wijkverpleging in de Zvw) zeer divers zijn in hun lokaal best passende (organisatie en) vormgeving van casemanagement (-dementie). Die lokale variëteit in definities en criteria maakt generaliserende onderzoeks- en beleidsconclusies lastig. “Samenwerking en ‘het combineren van scenario’s’ moet de oplossing zijn voor duurzame beschikbaarheid en betaalbaarheid van casemanagement voor mensen met dementie” was de conclusie. 

Vorig jaar was in een kamer-debat weer onrust ontstaan op dit onderwerp. De toenmalig bewindspersoon heeft daarop aangekondigd dat er door de NZa een Nadere Regeling opgesteld wordt voor de aparte registratie van wachttijden casemanagement-dementie binnen de wijkverpleging. ActiZ vraagt zich af hoe alweer een algemene oplossing voor lokale knelpunten nog past in het huidige schrap-beleid en de inzet van alle partijen om met man en macht de administratieve druk terug te brengen ten behoeve van de directe zorgtijd. Registratie zal ook nu rekening moeten houden met de passende regionale context. 

Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de nadere regel (beoogd per 1 december 2018) heeft VWS aan bureau HHM opdracht gegeven de feitelijkheid weer in kaart te brengen. 

Bureau HHM onderzoekt de komende maanden:

  • hoeveel mensen gebruikmaken van casemanagement-dementie ten opzichte van het aantal (thuiswonende) mensen met dementie in Nederland,
  • hoeveel mensen momenteel langer dan zes weken wachten op casemanagement-dementie en
  • wat de oorzaken van de wachtlijsten zijn. 

Voor meer informatie en voor aanmelding voor de regionale gesprekken zie de site van HHM.

VWS heeft inmiddels ook een informatiebrief uitgebracht bij de uitnodiging voor de regiogesprekken. 

Voor de goede orde: u bent en blijft zelf verantwoordelijk voor de aanlevering van informatie over de cliënten die bij u in zorg zijn (of op wachtlijst komen). Alleen in het geval die taken aan een ketenverband (-organisatie, -regisseur) zijn gedelegeerd en deze de concrete informatie- en communicatiemogelijkheden hebben, kunt u de uitvoering van het aanleveren via die gezamenlijke keten regelen. [Ook in dat geval blijft u (eind)verantwoordelijk voor de informatie over de cliënten binnen de door u gecontracteerde zorg.]

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws