nieuws

24 mei 2018VVT Nieuws

Financiële en kwalitatieve impuls wijkverpleging en eerstelijnsverblijf

Op 22 mei 2018 is een onderhandelaarsakkoord bereikt over de wijkverpleging met zes landelijke partijen, ActiZ, BTN, PFN, VNG, V&VN, ZN en VWS, voor de periode 2019 tot en met 2022. Met dit akkoord wordt een meerjarig commitment afgegeven voor een transformatie naar ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek’. De essentie hiervan is het voorkomen van (duurdere) zorg, het verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg ,zoals e-health).

Om de beweging naar zorg op de juiste plek te ondersteunen gaat er extra geld naar de wijkverpleging. Van 2019 tot en met 2022 komt er jaarlijks 2,4% bij het kader wijkverpleging om dit te ondersteunen. Aanvullend is de afspraak gemaakt dat 50% van de onderuitputting wijkverpleging 2017 -dit betreft € 50 miljoen euro- beschikbaar blijft voor de sector. In totaal komt er daarmee over een periode van 4 jaar € 435 miljoen(exclusief loon- en prijsbijstelling) bij het kader wijkverpleging, ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2018. Ook wordt er per jaar € 20 miljoen extra geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf.

Partijen gaan onverminderd door met het terugdringen van regeldruk en er zijn afspraken gemaakt over de aanpak van uitdagingen op de arbeidsmarkt. Vanwege de stijgende zorgvraag (meer ouderen, meer complexiteit in de thuissituatie), zal er niet alleen aandacht moeten zijn voor het aantrekken van meer personeel (waaronder zij-instroom) maar ook voor het (duurzaam) behouden van het huidig personeel in de wijkverpleging. Daarnaast is het kunnen voeren van een marktconform arbeidsmarktbeleid randvoorwaardelijk. Mede daarom is afgesproken dat de overheidsbijdrage aan de arbeidsvoorwaardenontwikkeling (OVA) volledig wordt door vertaald in de af te spreken prijzen (i.c. gecontracteerde tarieven).

Het Kwaliteitskader Wijkverpleging komt aan de basis te liggen van een brede kwaliteitsagenda voor de wijkverpleging, gericht op het ontwikkelen van uitkomstindicatoren en uitkomstinformatie. Ten aanzien van de ontwikkeling van uitkomstinformatie wordt het principe van registratie aan de bron leidend. VWS stelt gedurende de looptijd van dit akkoord jaarlijks een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar voor de afspraken op het gebied van kwaliteit en transparantie wijkverpleging.

Verder zijn in het onderhandelaarsakkoord afspraken gemaakt over het verbeteren van het contracteerproces en het verhogen van de contracteergraad om zo de omvang van niet-gecontracteerde zorg te verminderen.

Tot slot wordt het belang van een snelle opschaling van doelmatige (proces)innovaties, e-health-toepassingen en digitaal ondersteunende zorg in het licht van ‘De Juiste Zorg Op De Juiste Plek’ benadrukt. VWS is voornemens om een VIPP (versnelling informatie uitwisseling patiënt - professional) te starten voor de care sector breed. De hoogte van het beschikbare bedrag staat nog niet definitief vast; vooralsnog wordt gedacht aan een bedrag van € 30 miljoen op jaarbasis gedurende de looptijd van dit akkoord.

Betrokken partijen leggen het onderhandelaarsakkoord de komende periode met een positief advies aan hun achterbannen voor.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws