nieuws

09 mei 2018VVT Nieuws, Zorg

ActiZ vraagt aandacht voor behandelcomponent binnen eerstelijnsverblijf

De NZa heeft ActiZ gevraagd te reageren op haar zienswijze op het onderzoek rondom eerstelijnsverblijf. ActiZ vraagt in haar reactie om meer ruimte voor behandeling binnen het eerstelijnsverblijf.

Aanleiding onderzoek

In het najaar 2017 is de NZa gestart met een kostenonderzoek voor de Wlz en het eerstelijnsverblijf, ten behoeve van de tariefherijking voor 2019. Het onderzoek van de NZa is gebaseerd op historische kosten. ActiZ vindt dat geen juist vertrekpunt, omdat het eerstelijnsverblijf zodanig in ontwikkeling is dat historische data geen goede afspiegeling zijn van de huidige realiteit. Gezamenlijk (VWS, NZa, ZN) is daarom afgesproken om aanvullend onderzoek te doen, met als doel om meer inzicht te krijgen in de inhoud van het eerstelijns verblijf. Dankzij de inspanningen die de deelnemende organisaties daarvoor gedaan hebben, is het onderzoek inmiddels afgerond. Lees ook ons bericht van 4 april Resultaten omvangrijk onderzoek eerstelijns verblijf gepubliceerd 

Zienswijze

De NZa geeft in haar zienswijze als reactie op het extra registratie onderzoek aan dat om statistische redenen en vanwege de diversiteit die uit het onderzoek blijkt, zij onvoldoende basis ziet om de herijkte tarieven uit het Wlz-kostenonderzoek of de prestatiestructuur aan te passen. De NZa heeft aan partijen, waaronder ActiZ, Verenso, LHV, NIP en Ineen gevraagd te reageren op deze zienswijze. 

Reactie

ActiZ pleit in haar reactie voor meer ruimte voor behandeling binnen het tarief ‘hoog complex’. Uit het registratieonderzoek blijkt dat er bij de prestatie ‘hoog complex’ meer behandeling wordt ingezet, dan wordt vergoed. ActiZ benadrukt dat de parameters die nu als uitgangspunt gebruikt worden voor de kostprijs niet leiden tot een toereikend tarief. Met name als het gaat over de behandelinzet. 

Verder vervolg

De NZa geeft aan de reacties van de diverse partijen mee te nemen in de definitieve besluitvorming rondom de herijking van de tarieven voor 2019. Zodra hierover meer bekend is, informeren wij u hierover

anne lee edens

Laatste nieuws