nieuws

29 mei 2018Ondernemerschap, VVT Nieuws

Aandacht voor administratieve lasten

Ruime politieke aandacht voor de aanpak van administratieve lasten en regeldruk, dat ondersteunt branchevereniging ActiZ. Zorgorganisaties trekken al jaren aan de bel dat de gestaag stijgende administratieve lasten niet meer houdbaar en werkbaar zijn. De werkdruk voor de zorgmedewerkers stijgt, terwijl het werkplezier daalt. Afnemend werkplezier met de blijvende extra werkdruk door administratie is zelfs reden voor vertrek van zorgmedewerkers. Tegen het licht van de grote opgave van het personeelsvraagstuk in de langdurige zorg en ouderenzorg, is dit volstrekt ongewenst.

Het zorgstelsel voor de langdurige zorg en ouderenzorg is vanaf 2015 fors complexer geworden, waardoor de verantwoording voor zorgorganisaties –en dat werkt door tot op de werkvloer en bij het bed– veel bewerkelijker is geworden.

Ruimte voor initiatieven voor vermindering administratieve lasten

Waar voorheen initiatieven om administratieve lasten te verlichten als experiment of pilot uitgevoerd moesten worden, met alle onzekerheid of na afloop ervan doorgezet kon worden, is nu ruimte om het administratieve vraagstuk diepgaand aan te pakken. Branchevereniging ActiZ heeft haar rol opgepakt en gaat deze ruimte voor initiatieven met andere partijen benutten:

  • In de huidige en in de komende CAO VVT zijn afspraken gemaakt over de aanpak van administratieve lasten, waarin werkgevers en bonden gezamenlijk optrekken, onder andere door schrapsessies te organiseren.

  • ZN en ActiZ hebben binnen de Landelijke Werkgroep Administratieve Lasten Wijkverpleging voorstellen ontwikkeld om de minutenregistratie voor de wijkverpleging af te schaffen door onder meer over te gaan op het principe van ‘zorgplan=zorgplanning=realisatie, tenzij’. Nu omarmen alle partijen deze werkwijze als een belangrijke (eerste) stap om de lastendruk te verminderen. Bovendien blijkt uit de enquête van ActiZ dat al ongeveer de helft van de zorgaanbieders in de wijkverpleging volgens dit principe is gaan werken, ook al leverde dit de afgelopen jaren nog regelmatig discussies op met zorgverzekeraars en accountants (met de vraag of het wel precies genoeg zou zijn, afgezet tegen minutenregistratie, waarvan de regelgeving uitgaat). Met de toegenomen politieke en bestuurlijke aandacht voor administratieve lastenverlichting verwacht ActiZ dat deze discussies tot het verleden behoren.

  • Bij het afschaffen van minutenregistratie hoort het afschaffen van de verplichting tot handtekening bij elke wijziging van het zorgplan, de voorgeschreven momenten van evaluatie, de continue aanpassing van het zorgplan bij afwijking (in tijd) van de zorg t.o.v. het zorgplan, en dergelijke. De afschaffing hiervan, benoemd in schrapsessies, draagt bij aan duidelijke vermindering van onnodige registraties. ActiZ heeft in samenwerking met BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en PFN om die reden ook de tweezijdige Algemene Voorwaarden aangepast, waarmee de leden van ActiZ hebben ingestemd.

  • ActiZ heeft de afgelopen jaren aangedrongen op vereenvoudiging van de Wlz-zorginkoop door zorgkantoren. Zorgorganisaties signaleren hierin een lichte verbetering, zo blijkt uit eigen evaluatie van de Wlz-zorginkoop 2018.

  • ActiZ draagt bij aan het programma I-Sociaal Domein, waarin gemeenten en zorgaanbieders samenwerken aan vermindering van administratieve lasten bij de uitvoering van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Schrappen alleen helpt niet

Terecht stellen de verantwoordelijke bewindspersonen van VWS dat de kraan dicht moet, anders blijft het dweilen met diezelfde kraan open. ActiZ roept op dat onderliggende mechanismen in de financiële verantwoording en de kwaliteitsverantwoording aangepakt moeten worden. Deze onzichtbare mechanismen leiden steeds opnieuw tot interne en externe woekerende regels, veelal voortkomend uit wantrouwen, controle op afstand en het willen vermijden dat men in de zorgorganisatie later afgestraft gaat worden.

Voorbeeld: de controle

Zorgkantoren en zorgverzekeraars voeren materiële controles uit om vast te stellen of de zorg daadwerkelijk is geleverd, als onderdeel van hun verantwoordingsplicht richting de rijksoverheid. Tegelijk leiden deze controles tot het vastleggen van zorgverrichtingen die conform zorgplan worden geleverd in het zorgdossier, om achteraf (!) maar aan te kunnen tonen dat die zorg is geleverd. Deze administratieve werkelijkheid is beslissend (geworden) voor de vraag of de zorg is geleverd; Vaak reden dat in verpleeghuizen de registratiedruk groot is, terwijl deze registratie weinig zegt over de vraag of goede zorg is geleverd. Cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid zeggen veel meer over zorgverlening dan de geregistreerde zorg zelf. Dit controle-vraagstuk fundamenteel aanpakken vraagt om een andere manier van omgaan met verantwoording; hiervoor is een aanpak voor langere tijd nodig.

Nieuwe wetten, nieuwe lasten

Branchevereniging ActiZ ziet in de praktijk dat nieuwe wetten -soms onvermijdelijk- toch weer tot nieuwe administratieve lasten leiden. Sprekende voorbeelden zijn de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de komende Wet Zorg en Dwang (Wzd), die beide administratief zeer bewerkelijke wetten zijn.

Continue alertheid en steeds de stevige formele toets op nieuwe wetten, regels en beleid zijn vereist. En vasthoudendheid, dat ook.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001

Laatste nieuws