nieuws

20 december 2017VVT Nieuws

De Governancecode Zorg en BV-constructies

De afgelopen periode is er regelmatig aandacht geweest voor BV-constructies waarmee het beloningsplafond (WNT) en winstverbod in de zorgsector omzeild wordt. Hierbij gaat het vaak over constructies waarbij de zorgorganisatie de rechtsvorm heeft van een stichting en waarbij deze stichting de zorgverlenging uitbesteedt aan een BV. De stichting is toegelaten in het kader van de WTZi en kan lid zijn van een van de brancheorganisaties. In BOZ-verband, waar ActiZ, VGN, NVZ, GGZ nl en NFU in participeren, is gekeken wat hierover in de Governancecode Zorg is geregeld.

In de bijlage treft u een uitwerking van het BOZ aan de hand van een drietal vragen aan. Deze informatie willen we graag met u delen. De Governancecode Zorg is ook één van de lidmaatschapscriteria van ActiZ. In dit bericht wordt u ook geïnformeerd over de procedure die ActiZ hanteert, als leden niet voldoen aan één van de lidmaatschapscriteria. 

Procedure bij het niet naleven van de lidmaatschapscriteria

Binnen ActiZ is de volgende procedure afgesproken bij het niet naleven van de lidmaatschapscriteria:

Als bij ActiZ een signaal binnenkomt dat een lidorganisatie een van de lidmaatschapsverplichtingen niet juist naleeft, doet het ActiZ bureau een verkennend onderzoek. Dit signaal kan komen vanuit een andere lidorganisatie, vanuit de pers, vanuit de OR van een lidorganisatie e.d. Het bureau van ActiZ gaat niet actief op zoek naar organisaties, die niet voldoen aan een van de lidmaatschapsverplichtingen. Het verkennend onderzoek houdt in dat er vragen aan de lidorganisatie worden gesteld en eventueel ook de casus wordt voorgelegd bij de governancecommissie.

Als uit dit verkennend onderzoek blijkt dat de lidorganisatie inderdaad niet voldoet aan een lidmaatschapsverplichting, vraagt het bestuur op basis van artikel 25 lid 4 van de statuten advies aan een college van advies of en zo ja, welke verenigingsrechtelijke maatregel moet worden opgelegd. Het college van advies, bestaande uit bestuurders van lidorganisaties, geeft vervolgens op basis van het beschikbare materiaal en op basis van de door de lidorganisatie gebruikte mogelijkheid om gehoord te worden in een eventuele hoorzitting, binnen een maand advies aan het bestuur over het al dan niet opleggen van een verenigingsrechtelijke maatregel. Het bestuur neemt na de lidorganisatie gehoord te hebben dit advies in principe over, tenzij er zwaarwegende redenen zijn voor het bestuur om dit niet te doen. De lidorganisatie kan na het ontvangen van de verenigingsrechtelijke maatregel van het bestuur besluiten om in beroep te gaan bij het college van beroep. Het college van beroep bestaat uit leden die lid zijn geweest van de raad van bestuur van lidorganisaties en overige personen met affiniteit voor de zorg en voor de werkzaamheden van de brancheorganisatie.

De commissie van beroep komt binnen twee maanden met een dwingend advies omtrent een verenigingsrechtelijke maatregel, waarvan het bestuur niet kan afwijken. Het afgelopen jaar heeft ActiZ drie verkennende onderzoeken gedaan, waarbij één casus ook geleid heeft tot een verenigingsrechtelijke maatregel.

Informatie over BV-constructies

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0115-001

Henriette Neuteboom

Laatste nieuws