nieuws

01 november 2017VVT Nieuws, Zorg

33 ActiZ-leden gestart met ELV-onderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de profielen en de zorgvraag van patiënten die gebruik maken van het eerstelijns verblijf (ELV), zijn in de afgelopen maand 33 leden van ActiZ gestart met een registratieonderzoek. Dit onderzoek levert een bijdrage aan het NZa-kostenonderzoek en is belangrijk voor de doorontwikkeling van het eerstelijnsverblijf.

Dit najaar is de NZa gestart met een kostenonderzoek voor de Wlz en het ELV, ten behoeve van de tariefherijking voor 2019. Dit onderzoek wordt gebaseerd op historische kosten. ActiZ heeft bezwaren kenbaar gemaakt, omdat het ELV zodanig aan ontwikkelingen onderhevig is dat historische data geen goede afspiegeling zijn van de huidige realiteit. De NZa heeft daarom ingestemd de dataverzameling voor het ELV-kostenonderzoek uit te willen breiden met een aanvullend onderzoek naar het eerstelijns verblijf dat meer inzicht gaat geven in de inhoud van het eerstelijns verblijf, onder de voorwaarde dat ActiZ de uitvoering van het onderzoek op zich neemt.
De intentie van de NZa is om mede op basis van deze aanvullende informatie te bekijken of de huidige prestatiestructuur nog voldoende aansluit bij de praktijk en zo nee, daar waar mogelijk verbeteringen in aan te brengen.

Onderzoek gestart

In de afgelopen weken zijn 33 leden van ActiZ gestart met het onderzoek. Uitgangspunt bij de registratie binnen het onderzoek is dat 4 maanden lang de voor ELV-patiënten optimale zorg geleverd en geregistreerd wordt.
Dit vergt een forse inspanning van zowel professionals als zorgadministraties. ActiZ is dan ook heel blij met de bereidheid van deze deelnemende leden om te willen investeren in dit onderzoek.

Klankbordgroep

Een begeleidingscommissie met een afvaardiging van ActiZ, NZa, VWS, Zorginstituut en Zorgverzekeraars Nederland fungeert als klankbordgroep van het onderzoek. De bestuurlijke besluitvorming binnen ActiZ is belegd in de bestuurscommissie GRZ (vanaf 1 januari in de nieuwe verenigingsstructuur: de Kerngroep Revalidatie en Herstel).

Vragen?

Bij vragen kunt u terecht bij Patricia Geerts via p.geerts@actiz.nl of Karin Schuldink, via k.schuldink@actiz.nl.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws