nieuws

12 oktober 2017VVT Nieuws, Zorg

Verwijskader ELV: geen verwijsbrieven meer

In de afgelopen maanden hebben we in nauwe verbinding met de LHV afspraken gemaakt met verzekeraars over het verwijsproces en de medische zorg binnen het eerstelijns verblijf (ELV). De administratieve lasten die gepaard gaan met het proces van verwijzing waren in eerste instantie de aanleiding. Dit heeft geresulteerd in een verwijskader waarin is overeengekomen dat de huidige werkwijze met verwijsbrieven niet langer verplichtend is.

Eerder dit jaar publiceerden we een bericht over een brief aan verzekeraars waarin we samen met de LHV pleitten voor vermindering van administratieve lasten bij het verwijsproces voor het ELV. De discussie over de administratieve lasten voortkomend uit de diversiteit in verwijsbrieven kon echter door verzekeraars niet los gezien worden van het gehele verwijsproces, met overdracht van informatie en de verantwoordelijkheid voor de medische zorg gedurende het verblijf.

De gesprekken over deze knelpunten hebben geleid tot een verwijskader, waarin verzekeraars, de LHV en ActiZ gezamenlijke uitgangspunten zijn overeengekomen. Deze afspraken gaan per direct in.

We zijn blij dat de verzekeraars er uiteindelijk toe hebben besloten dat de verwijsbrieven van huisartsen niet meer nodig zijn. Let wel: het afschaffen van de verwijsbrieven vereist wel de vastlegging van een aantal gegevens over de cliënt en de toeleiding naar het ELV in het cliëntendossier. De te registreren gegevens worden toegelicht in het verwijskader.

Naast de administratieve lasten zijn in het verwijskader uitgangspunten afgesproken over de overdracht van informatie en medische verantwoordelijkheid tussen de verwijzend arts en behandelend arts. Het bekende afwegingskader van Verenso en de LHV voor ELV is daarbij uitgangspunt. Er is extra aandacht besteed aan de inzet en bekostiging van specialisten ouderengeneeskunde bij het laagcomplexe eerstelijns verblijf.

Dit verwijskader dient als hulpmiddel met overeengekomen uitgangspunten om op terug te kunnen vallen wanneer regionale samenwerkingsafspraken stagneren. Reeds gemaakte regionale afspraken in uw regio zijn leidend, ook als de werkwijze afwijkt van de beschreven uitgangspunten in dit verwijskader.

Ga naar het verwijskader

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws