nieuws

05 oktober 2017Kwaliteit, VVT Nieuws, Zorg

Kwaliteitskader palliatieve zorg

Op 3 oktober is het ‘Kwaliteitskader Palliatieve zorg NL’  uitgebracht.
Het kwaliteitskader-pz is richtinggevend bedoeld, en is dus niet zoals het kwaliteitskader-verpleeghuiszorg ‘wetgevend’. Er zal nog een heel traject volgen waarin betrokken partijen gezamenlijk tot invulling en zo nodig wijziging kunnen komen; het zal (voorlopig) ook niet bij het ZiNl voorgedragen worden voor opname in het ‘Register’.

Doel van het kader is zicht te geven op (meer eenheid van taal bij) het wat en wanneer van de palliatieve zorg. De WHO-definitie (2002) is aangepast:

“Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.

Palliatieve zorg heeft de volgende kenmerken:

  • de zorg kan gelijktijdig met ziektegerichte behandeling verleend worden;
  • Generalistische zorgverleners en waar nodig specialistische zorgverleners en vrijwilligers werken samen als een interdisciplinair team in nauwe samenwerking met de patiënt en diens naasten en stemmen de behandeling af op door de patiënt gestelde waarden, wensen en behoeften;
  • de centrale zorgverlener coördineert de zorg ten behoeve van de continuïteit;
  • de wensen van de patiënt en diens naasten omtrent waardigheid worden gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid, tijdens het stervensproces en na de dood erkend en gesteund.

    "In ons land is gesteld dat palliatieve zorg wordt geleverd door generalisten, zo nodig met ondersteuning van in palliatieve zorg gespecialiseerde zorgverleners. Deze uitspraak heeft mede geleid tot een functionele verdeling tussen generalist, specialist en expert.”
    [Globaal gaat dit om generalistisch-specialistisch in de verhouding 80-20.]

 

Uitgaande van een aantal benoemde ‘Kernwaarden en principes’ worden de problemen (van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard) uitgewerkt in 10 domeinen.
Een verklarend begrippenkader is bijgevoegd.

Naast het kwaliteitskader is ook de ‘Handreiking financiering palliatieve zorg 2018’ beschikbaar.

Eerder berichten we u al over het NZa-rapport ‘Palliatieve zorg op maat’ waarin de knelpunten en verbeteringen in de bekostiging (en daarmee ook kwaliteit) van de palliatieve zorg worden beschreven.

Zie ook de berichten op 12 juli en 14 juli.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0407-001

Laatste nieuws