nieuws

Jonge vrouw in gesprek met oudere ActiZ beeldbank
27 september 2017VVT Nieuws

Herziening ‘Expertisegebied casemanagement dementie’

Recent heeft de ‘vakgroep casemanagers dementie’ van V&VN op eigen gezag een herziening uitgebracht van het ‘Expertisegebied casemanagement dementie’ (V&VN, 2012), met de titel: 'Expertisegebied dementieverpleegkundige (voorheen casemanager dementie)'. 

Naast een actualisatie vanwege de stelselwijzigingen en een update van expertise, taken en inhoud van het casemanagement, wordt in het document ook het ‘competentieprofiel’ aangescherpt als aanvulling op het beroepsprofiel verpleegkundige. Tegelijk wordt door de vakgroep een eigen profilering als ‘dementieverpleegkundige’ gelanceerd als kop op het profiel van de wijkverpleegkundige.

“De ‘patient journey’ over de domeinen heen is leidend voor de dementieverpleegkundige, steeds bezien vanuit het patiëntperspectief (veranderende -behoeften in het cliëntsysteem) en minder vanuit (veranderingen in en tussen) financieringssystemen.

Het patiëntperspectief op de ziekte dementie en steeds vaker bijkomende co-morbiditeit leiden tot voortdurende verdieping van de inhoud van casemanagement dementie. Dat heeft geleid tot het plaatsen van casemanagement onder de verpleging en het borgen van het recht op casemanagement in de basisverzekering. Het casemanagement wordt sinds 2015 betaald vanuit de aanspraak Verpleging en Verzorging in de Zorgverzekeringswet (Zvw).”

 

Mede op grond van deze opvolgende alinea’s (op p.6) wordt vervolgens geclaimd dat het gehele casemanagement alleen onder de regie van de vanuit de ZVW-aanspraak-wijkverpleging betaalde gespecialiseerde ‘dementieverpleegkundige’ gedaan kan worden. Voor casemanagers met een andere achtergrond zal er een ‘zorgvuldig overgangsregime’ moeten komen.

ActiZ ziet het casemanagement (-dementie) ook als integrale maatwerk-zorg vanuit het patiënten/cliënten-perspectief. In de praktijk ‘over de schotten heen’ met bijdragen vanuit de domeinen WMO-ZVW-WLZ. Vanuit de Zvw-aanspraak zal de schakelfunctie van de wijkverpleging het grootste deel van het integrale casemanagement ‘thuis’ regelen en het met cliënt(-systeem) overeengekomen individueel passende maatwerk in een zorgplan vastleggen. Daarbij moet, gezien de verwachte -sterk groeiende en steeds meer complexere- zorgbehoefte, in de basis voldoende expertise aanwezig zijn en waar nodig ook opgeschaald of gecombineerd worden met specifiekere deskundigheid. De organisatie van deze samenhang moet in de regio op daar goed passend wijze georganiseerd kunnen worden. De mensen met de goede ervaring en expertise willen we daar ook graag bij behouden. [Dit behoud is ook onderdeel van het actieplan casemanagement-dementie vanuit de gezamenlijke partijen, zie ons eerder bericht van 4 april 2017.]

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws