nieuws

16 augustus 2017VVT Nieuws, Zorg

Inzet verzekeraars acute zorgketen blijft achter

Bij publicatie van de Voorjaarsnota maakte het kabinet bekend voor 2017 en 2018 € 55 miljoen extra beschikbaar te stellen voor het versterken van het eerstelijnsverblijf (ELV). De druk op de acute zorg is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de toename van kwetsbare ouderen. Op 20 juni heeft minister Schippers via een brief aangegeven dat er regionale ‘loketfuncties’ moeten worden opgezet, om de druk op de afdelingen Spoedeisende Hulp te verminderen. € 25 miljoen van het totale budget is hiervoor bedoeld.

Veel leden hebben in hun regio inmiddels samen met ketenpartners deze regionale voorzieningen opgezet die de SEH’s en verwijzers ontlasten. Maar volgens de eerste signalen van ActiZ-leden zijn verzekeraars niet van plan dit jaar nog bij te contracteren voor het opzetten van de loketfuncties. Onze leden moeten hun rol in de acute zorgketen tot dusver zelf financieren.

Minister Schippers over de regionale loketfuncties

In haar brief van 20 juni somt minister Schippers een aantal afspraken op die zijn opgenomen in het Addendum 2018 bij het Hoofdlijnenakkoord medisch-specialistische zorg 2014 t/m 2017. Over het opzetten van de regionale loketfuncties schrijft de minister op pagina 4 het volgende:

Zorgverzekeraars zullen, in overleg met de zorgaanbieders, zorg dragen voor het regionaal beschikbaar komen van één ‘loket’ waar huisartsen en ziekenhuizen 24/7 terecht kunnen wanneer zij een bed zoeken, zowel voor (vervolg)zorg na ontslag uit het ziekenhuis als voor instroom direct vanuit de eerste lijn.

Minister Schippers over het extra beschikbare budget 

Over het extra beschikbare budget schrijft de minister tevens op pagina 4:

“De middelen die per Voorjaarsnota zijn toegevoegd kunnen zowel worden ingezet voor uitbreiding van het aantal ELV-bedden, als voor initiatieven op het gebied van regionale coördinatie, organisatie en infrastructuur via max-max tarieven (bijv. ten behoeve van de loketfunctie waar zorgaanbieders terecht kunnen wanneer zij een bed zoeken voor (vervolg)zorg na ontslag uit het ziekenhuis of voor instroom direct vanuit de eerste lijn).”

Huidige loketfuncties nog niet bekostigd

De reeds georganiseerde loketfuncties die op dit moment in diverse regio’s al operationeel zijn, worden echter tot dusver nog niet bekostigd. Om de regionale ‘loketfunctie’ te realiseren, investeren onze leden op dit moment zelf onder andere in:

  • beschikbaar stellen van lege bedden;
  • 24/7 beschikbaar stellen van hoog opgeleide professionals tijdens dure ANW-uren. Meestal is dit een specialist ouderengeneeskunde of (wijk)verpleegkundige;
  • digitale hulpmiddelen, zoals Verwijshulp.nl, Zorgspoor.nl of andere apps die op maat worden ontwikkeld;
  • inzet van medewerkers die in bovenstaande digitale hulpmiddelen continu de beschikbaarheid van ELV-bedden updaten.

Temeer gezien de lage tarieven en budgetplafonds waar veel ELV-aanbieders mee te maken hebben voor de directe zorglevering, is ActiZ van mening dat de verzekeraars onze leden op korte termijn moeten bijcontracteren voor 2017 en tevens voldoende ELV moeten inkopen voor 2018.

Verzekeraars contracteren geen max-max tarieven 

Uit de uitvraag die de NZa begin dit jaar heeft gedaan bij alle verzekeraars, is gebleken dat geen van alle ELV-aanbieders max-max tarieven heeft kunnen contracteren. Naar aanleiding van ons  bericht 'Kabinet maakt extra budget vrij voor regionale ‘aanmeldportalen’ ELV' hebben leden in gesprek met enkele verzekeraars gevraagd naar een aanvullende contractering voor de loketfuncties. Deze verzekeraars hebben aangegeven de door de minister genoemde max-max tarieven niet te willen contracteren. Vorige week heeft ActiZ alle verzekeraars schriftelijk een reactie gevraagd hoe zij de extra € 25 miljoen, die specifiek bedoeld is voor deze regionale ontwikkelingen, nog in 2017 gaan contracteren bij onze leden.

Karin Schuldink_4K

Laatste nieuws