nieuws

04 april 2017VVT Nieuws, Zorg

Voortgang dementiezorg

Op 3 april informeerde de staatssecretaris de kamer per brief over de start van het nieuwe programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ en de voortgang van het ‘Actieplan casemanagement dementie’, waaronder de activiteiten vanuit het signaalteam. 

Praktijk-verbeterprogramma

Het praktijk-verbeter programma ‘Dementiezorg voor elkaar’ is onderdeel van het Deltaplan dementie (pijler-2). De zorgstandaard dementie is opgesteld in 2013 en stelt een aantal doelen voor ‘goede zorg’, o.a. voor het casemanagement. Er lag toen al een afstand tussen wat in de praktijk gerealiseerd kon worden en de genoemde doelen. Inmiddels is er weer veel veranderd: decentralisatie naar WMO, casemanagement ondergebracht onder de aanspraak wijkverpleging in de ZVW (daarmee nu wel structureel bekostigd), contractering bij de verschillende zorgverzekeraars. In de brief zegt de staatssecretaris hierover: “De afgelopen jaren blijkt er in de praktijk een grote variatie aan werkmodellen te zijn ontstaan, variërend van een gespecialiseerde casemanager tot modellen waarbij de wijkverpleegkundige casemanagement biedt (met een casemanager als coach). Ook tussenvormen komen voor. Deze variëteit in modellen hoeft niet tot problemen te leiden, mits alle modellen aan een duidelijke standaard voldoen; (....waartoe.. ) een geactualiseerd en breed gedragen functie- en competentieprofiel voor casemanagement is ontwikkeld, waarna de grote variëteit aan werkmodellen aan deze norm kan worden getoetst“
De zorgstandaard is bij al deze veranderingen en variëteit inmiddels aan vernieuwing toe, maar voor het bij elkaar brengen van wens en praktijk zullen nog veel stappen gezet moeten worden. Daar moet onder andere dit verbeterprogramma aan gaan bijdragen. De samenwerkende kennisinstituten ontvangen hiervoor over de periode 2016–2020 in totaal € 6 miljoen subsidie. 

Wachtlijsten

Specifiek voor het casemanagement dementie (cmd) is sinds de overgang naar de ZVW in verschillende regio’s onrust en discontinuïteit ontstaan. De cliënt en hun naasten die recht hebben op deze zorg mogen hiervan niet de dupe worden. Het ‘Actieplan casemanagement dementie’ moet ervoor zorgen dat casemanagement beschikbaar is en blijft voor een ieder die dat nodig heeft, en dat hierover duidelijk gecommuniceerd wordt.

Onder de vlag van het actieprogramma-cmd is een signaalteam ingesteld om feit en fictie te onderzoeken en knelpunten te helpen oplossen. Meest urgente signalen waren er over toenemende wachtlijsten en wachttijden voor het cmd. [Zie ook onze eerdere berichten]

In een vijftal regio’s lijken er begin dit jaar lijsten van over de 100 wachtenden te bestaan. Deze regio’s krijgen speciale aandacht vanuit het signaalteam om dit zo snel mogelijk terug te brengen. 

Inkoop

Speciale aandacht wordt ook besteed aan het komende inkoop-proces van dementiezorg binnen de wijkverpleging.

“Ten behoeve van het opstellen van de inkoopdocumenten voor 2018 maken zorgverzekeraars daarom op dit moment met elkaar afspraken over hoe casemanagement dementie moet worden opgenomen. [Zie het plan ‘Samen op weg ’.] Verzekeraars kunnen vanuit de NZa-regeling Transparantie Zorginkoopproces (Regeling TH/NR-005 ) gebruik maken van de mogelijkheid om de inkoopdocumenten na 1 april te wijzigen op punten met betrekking tot casemanagement die voorafgaand aan dit proces niet voorzien waren.

Onderdeel van deze aparte inkoop voorwaarden zal zeer waarschijnlijk zijn dat er extra gestandardiseerde, specifieke informatie over dementiezorg uitvraagd zal worden.
Actiz pleit ervoor geen extra uitvraagsystematiek te ontwikkelen, maar aan te sluiten op de informatievoorziening zoals die zich voor de brede functie wijkverpleging momenteel ontwikkelt. 

Wij roepen onze leden nogmaals op om hun knelpunten, (eigen) ervaringen of ideeën hierover bij ons te melden, zodat we dit in de aanstaande overlegsituaties kunnen betrekken. [info naar: w.vink@actiz.nl

 

1-DSC_0407-001

Laatste nieuws