nieuws

13 januari 2017Kwaliteit, VVT Nieuws

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft vrijdagmiddag 13 januari het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg gepubliceerd. Door het op te nemen in haar Register heeft het Kwaliteitskader een wettelijke basis gekregen voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg.

In december heeft ActiZ een reactie gegeven op de consultatieversie van het concept kwaliteitskader. We waren en zijn nu nog steeds verheugd met de uitgangspunten van het kwaliteitskader: de mens centraal, nadruk op leren en verbeteren, versterken van vertrouwen en minder bureaucratie. Deze uitgangspunten dragen naar ons idee bij aan een positieve ontwikkeling van de sector en daarmee aan de kwaliteit en veiligheid van zorg aan cliënten.

In onze reactie hebben we in december ook kritiek geuit op de uitwerking van een en ander in het kwaliteitskader. In de nu vastgestelde versie zien we dat een aantal van onze kritiekpunten is aangepast. Als blijkt dat de onderdelen die van de hoofdtekst naar de bijlagen zijn gegaan inderdaad (zoals wij hebben bepleit) niet als voorschrift zullen worden gebruikt, dan voelt ActiZ zich gehoord in deze kritiek. We constateren dat in het kwaliteitskader een groot aantal stevige ontwikkelopdrachten met een strakke deadline is geformuleerd aan het veld (inclusief de IGZ en de Nza).

Leren en verbeteren Kwaliteitsverbetering

De leden van ActiZ en alle professionals die actief zijn in de ouderenzorg, werken iedere dag in de praktijk aan het leveren van goede zorg. Werken aan verbetering van kwaliteit is daar voortdurend onderdeel van: de praktijk van zorg bestaat uit constant afstemmen op de verpleeghuisbewoners waar het om gaat, het wegen van de dilemma’s en in goede samenspraak (ook met naasten) telkens beslissen wat voor hen het goede is om te doen.

Sturen op het lerend vermogen van de organisatie, aanspreekbaar zijn op de ontwikkelingen en openheid over de resultaten horen daar onlosmakelijk bij. Vanuit deze drive draagt ActiZ graag bij aan het verder ontwikkelen en implementeren van een passend en stimulerend kwaliteitskader.

Kwaliteitsslag vraagt om extra medewerkers en bijbehorend budget

De toenemende zorgzwaarte, de behoefte aan meer en hoger geschoold personeel en aan kwaliteitsverbetering zijn een grote opgave voor Nederland. Voor de kwaliteitsslag zoals die in het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers bepleit wordt, zijn 70.000 extra werknemers en 1,5 tot 2 miljard nodig. Los van dit bedrag is dit, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, een enorme uitdaging die vraagt om een gezamenlijk, innovatief arbeidsmarktplan van alle betrokken partijen (waaronder het ministerie van VWS, de opleidingen en de vakbonden). ActiZ heeft hier concrete voorstellen voor die zij graag met andere partijen oppakt en uitvoert. Klik hier voor ons eerdere bericht.

Brief staatssecretaris Van Rijn

Staatssecretaris Van Rijn heeft vanmiddag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het bovenstaande kwaliteitskader en zijn reactie op het manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers.

Reactie ActiZ

Afgelopen week hebben we het definitieve kwaliteitskader in onze ALV en met het bestuur besproken. Voor het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg op 8 februari 2017 schrijven we een brief naar de Vaste Kamercommissie met onze reactie en aandachtspunten.

Klik hier voor het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

1-DSC_0911

Laatste nieuws