nieuws

22 november 2016VVT Nieuws

Motie Tweede Kamer aangenomen over capaciteit Eerstelijns Verblijf 2017

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is afgelopen week een motie van CDA/PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om inzicht te geven in de beschikbare bedden voor eerstelijns verblijf per 2017 en te inventariseren hoe de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio’s is georganiseerd.

Signalen beschikbare bedden 2017

Op dit moment staat de inkoop voor het eerstelijns verblijf sterk onder druk. ActiZ ontvangt diverse signalen van zorgaanbieders die overwegen geen contracten af te sluiten voor het eerstelijns verblijf, vanwege de lage tarieven van met name Eerstelijns verblijf basis en/of de lage budgetplafonds.

ActiZ is dan ook blij dat er naar aanleiding van  de motie onderzoek gedaan wordt naar de beschikbare ingekochte capaciteit in de regio’s. Op deze wijze kan inzicht gegeven worden in de grootte van het probleem voor 2017. Oplossing voor het betaalbaar en beschikbaar houden van deze vorm van zorg, ligt niet in het verder drukken van de beschikbare capaciteit, maar in goede afspraken ten aanzien van substitutie en goed inzicht in de cliëntpopulatie die gebruik (kan) maken van deze voorziening, en wie niet. Dit vraag om meer afspraken in de keten, zowel landelijk als regionaal.

Inhoud motie

Mede dankzij de inzet van ActiZ is de motie door CDA/PvdA ingediend, de volledig tekst van de motie vindt u hier. De NZa zal dit onderzoek gaan uitvoeren. In januari gaan partijen met elkaar om tafel om de uitkomst van het onderzoek te bespreken. ActiZ sluit daar aan.

Meldt ook signalen beperkte capaciteit 2016

Uit eerder onderzoek van ActiZ blijkt dat er ook voor 2016 nog een tekort wordt verwacht ten aanzien van beschikbare capaciteit en/of budget. Op dit moment is deze beweging echter niet in de realisatiecijfers 2016 (t/m september) te zien. Indien er sprake is van (dreigende) sluiting van capaciteit, dan adviseren wij aanbieders dit bij zorgkantoor, ActiZ en/of VWS via deze link te melden, zodat de omvang van een eventueel probleem helder wordt.  Als we geen signalen hebben, dan kunnen we geen goede lobby op budget 2016 voeren.

 

 

Laatste nieuws