nieuws

07 november 2016VVT Nieuws, Zorg

Beschikbaar Budgettair Kader Eerstelijns Verblijf voor 2017

In het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor het eerstelijns verblijf 2017 worden verschillende budgettaire kaders genoemd. Dit maakt dat er onduidelijkheid is over het beschikbare bedrag voor 2017. ActiZ heeft VWS om opheldering hierover gevraagd.  Onderstaand de stand van zaken, aangevuld met de laatst verschenen Kamerbrief over dit onderwerp van 3 november jl.

Het budgetplafond 2016 (243,1 miljoen) is gecommuniceerd middels een brief naar de Kamer, zie de link in ons eerdere bericht.

Beschikbaar budgetplafond 2017

In de begroting van VWS voor 2017 is opgenomen dat het subsidieplafond voor eerstelijns verblijf voor de jaren 2015 en 2016 incidenteel verhoogd is. En dat deze verhoging nu structureel verwerkt wordt. Dekking hiervoor is gevonden binnen de Zvw en Wlz. In bijgevoegde Kamerbrief van 3 november jl staat dat de laatste €13,3 mln hiervoor structureel gevonden. Daarmee is voor de zorgverzekeraars per 2017 hetzelfde kader voorhanden als in 2016 voor de zorgkantoren, opgehoogd met groeiruimte.

Dit landelijke beschikbare budgettaire kader bedraagt voor 2017 dan ook 246,3 miljoen.

ActiZ maakt zich echter nog wel zorgen over de beschikbare ruimte voor 2016 en 2017, mede gesterkt door de resultaten uit het onderzoek naar eerstelijns verblijf in 2016, zie link. In de gesprekken over de begroting 2017 met Kamerleden komt dit ook aan de orde.

 

Laatste nieuws