nieuws

25 november 2016VVT Nieuws

ActiZ herkent signalen ziekenhuizen stagnerende doorstroming

In de uitzending van het NOS journaal, Nieuwsuur en via andere media, op donderdag 25 november jl. kwam opnieuw naar voren dat steeds meer ziekenhuizen problemen ervaren met doorstroming van cliënten naar (tijdelijke) verpleeghuiszorg. Eerder was er begin november ook al aandacht voor steeds meer thuiswonende ouderen die op de Spoedeisende hulp terechtkomen, omdat het thuis niet meer gaat. ActiZ herkent dit en ziet dat de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te wonen ook risico’s met zich meebrengt. ActiZ pleit daarom ook al geruime tijd voor een goede positie voor het eerstelijns verblijf, met passende lange termijn ramingen.

Veel zorgorganisaties bieden eerstelijns verblijf: een tijdelijke opvang als het thuis (even) niet meer gaat. Ouderen kunnen in een zorgorganisatie (bijvoorbeeld een verpleeghuis) herstellen en aansterken en krijgen daar goede, persoonlijke zorg. Onder andere door een specialist ouderengeneeskunde en het verpleegkundig en verzorgend team. Vaak kunnen mensen na een korte herstelperiode weer gewoon terug naar huis. Dit is een goede oplossing voor ouderen zelf én een minder dure dan een opname in een ziekenhuis. Bovendien ontlast het de Spoedeisende hulp afdelingen in de ziekenhuizen, die ook niet voor deze zorg bedoeld zijn. Een win-win situatie waar veel ouderen inmiddels al (als het nodig is) gebruik van maken en die vanaf 2017 onderdeel is van de basisverzekering (in de ZVW).

Zorgen over toename cliënten en betaalbaarheid zorg

In 2015 maakten al 26.000 cliënten gebruik van eerstelijns verblijf. Door de vergrijzing in Nederland en het feit dat steeds meer mensen tot op hoge leeftijd thuis wonen, is de verwachting dat dit aantal alleen maar stijgt. Eerstelijns verblijf is daarmee een cruciale en onmisbare schakel om langer thuis wonen mogelijk te maken. Zorgorganisaties van ActiZ proberen deze zorg op zoveel mogelijk plekken in Nederland (dicht bij huis) te organiseren, maar doen een beroep op het ministerie van VWS en zorgverzekeraars om dit ook financieel mogelijk te blijven maken. Door nu en in de toekomst voldoende budget beschikbaar te stellen.

Uit onderzoek van ICSB onder zorgorganisaties blijkt dat het eerstelijns verblijf een belangrijke voorziening is om langer thuis te wonen en het tegelijkertijd onnodige ziekenhuisopnames voorkomt. Eerstelijns verblijf is daarmee maatschappelijk gezien van grote waarde en het scheelt ook zorggeld. Want een dag in een verpleeghuis voor eerstelijns verblijf is veel minder duur dan opname in een ziekenhuis of op de Spoedeisende hulp. ActiZ vindt dat we gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede ouderenzorg in Nederland en dat we daarbij niet ‘penny wise pound foolish’ moeten zijn. Laten we vooral investeren in voorzieningen die duurdere zorg overbodig maken.

Signalen beperkte capaciteit 2016

Uit eerder onderzoek van ActiZ blijkt dat er voor 2016 nog een tekort wordt verwacht ten aanzien van beschikbare capaciteit en/of budget voor eerstelijns verblijf. Tevens ontvangt ActiZ daarover enkele signalen. Op dit moment is deze beweging echter niet in de realisatiecijfers 2016 (t/m september) te zien. ActiZ is dan ook blij dat de Tweede Kamer aandacht heeft voor de beschikbaarheid van deze vorm van zorg. Ook voor 2017 en verder.

Tweede Kamer wil onderzoek capaciteit ELV 2017

Naar aanleiding van de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer is afgelopen week een motie van CDA/PvdA aangenomen waarin de regering verzocht wordt om inzicht te geven in de beschikbare bedden voor eerstelijns verblijf per 2017 en te inventariseren hoe de zorg voor kwetsbare ouderen in de regio’s georganiseerd is. Deze motie is mede door de inzet van ActiZ door CDA/PvdA ingediend.

 

De NZa gaat het onderzoek uitvoeren. ActiZ wordt hier nauw bij betrokken en heeft hier komende week al een gesprek over met de NZa. In januari gaan partijen met elkaar om tafel om de uitkomst van het onderzoek te bespreken. Op deze wijze ontstaat inzicht hoe groot het probleem voor 2017 is. Oplossing voor het betaalbaar en beschikbaar houden van deze vorm van zorg, zit in goede afspraken ten aanzien van substitutie en een goed inzicht in de cliëntpopulatie die gebruik (kan) maken van deze voorziening, en wie niet. Dit vraagt om meer afspraken in de keten, zowel landelijk als regionaal.

Laatste nieuws