nieuws

06 juli 2016Financiering, VVT Nieuws, Zorg

Onderzoek administratieve lasten door hervormingen

Het ministerie van VWS heeft Q-Consult gevraagd oplossingen aan te reiken voor de administratieve lasten die zijn ontstaan door de Hervorming van de langdurige zorg en jeugd. Specifiek gaat het om de administratieve lasten in de Wlz, Zvw-wijkverpleging, Wmo en Jeugdwet die voortvloeien uit de contractering en verantwoording. ActiZ denkt mee in de projectgroep om maximaal resultaat uit dit initiatief te halen.

De aanleiding van het onderzoek wordt gevormd door de motie van der Staaij, Bruins-Slot. De motie roept op te komen tot meer standaardisatie van contracterings-, kwaliteits-, en facturatie-eisen over de domeinen heen. Aangezien de zorgcontractering voor 2017 al van start is, is het doel te komen tot oplossingen voor de zorgcontractering 2018 en latere jaren.

In het onderzoek wordt niet alleen gefocust op standaardisatie. Zo blijken er in de praktijk voor verschillende knelpunten al te standaarden te zijn, maar worden deze nog niet (juist) toegepast of zijn de standaarden nog niet bekend onder alle partijen. Verschillende oplossingsrichtingen worden dan ook onderzocht. Hiervoor worden breed partijen benaderd, zowel zorgaanbieders als o.a. hoogleraren inkoop en profit organisaties.

Enquête
Middels documentenstudie en interviews zijn per wet onderwerpen geselecteerd waar zorgaanbieders administratieve lasten bij ervaren. Begin juli wordt een enquête gehouden. Deze is bedoeld om te prioriteren welke administratieve lasten volgens zorgaanbieders als eerst opgepakt zouden moeten worden. Daarnaast wordt met de enquête ook in kaart gebracht in hoeverre zorgaanbieders standaardisatie zien als oplossing zien om de administratieve lasten op die vlakken te verminderen.

De enquête wordt op 11 juli digitaal uitgezet onder HEAD’s, managers zorgcontractering en kwaliteitsmanagers in de GGZ, GHZ, VVT- en Jeugdsector. De link naar de digitale enquête zal op 11 juli gepubliceerd worden op de website van Qconsult. Via de ActiZ nieuwsbrief zullen we u hier dan op wijzen. Op 31 juli zal de enquête sluiten en worden de resultaten geanalyseerd.

Vervolg
De resultaten van de enquête worden besproken met de brancheverenigingen en de HEAD-vereniging. Vervolgens wordt in verschillende denktanksessies gewerkt aan oplossingen. De knelpunten en oplossingen worden verwerkt in een rapportage, welke in het najaar aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen.

 

Laatste nieuws