nieuws

Wijkverpleegkundige op de fiets-1000x500
05 juli 2016VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving Wijkverpleging 2017

Op 28 juni heeft de Raad van Bestuur de regelgeving wijkverpleging 2017 vastgesteld. Het gaat om de regelgeving met betrekking tot: verpleging en verzorging; MSVT, experiment bekostiging verpleging en verzorging; regiefunctie complexe wondzorg, Intensieve Kindzorg (IKZ) en het MBI.

 

De belangrijkste veranderingen

 • De prestatie ‘ketenzorg dementie’ die nu nog als experiment in een aparte beleidsregel is opgenomen, wordt als reguliere prestatie ondergebracht in de Beleidsregel Verpleging en verzorging. Hiermee komt de experimentele status van ketenzorg dementie te vervallen.
  De prestatie voor 2017 is net zo vormgegeven als de experimentele prestatie ketenzorg dementie. Dit betekent dat de prestatie een vrij tarief kent, gedeclareerd wordt op prestatieniveau en alleen in rekening kan worden gebracht wanneer de zorgaanbieder hiervoor een overeenkomst heeft gesloten met de zorgverzekeraar.

 

 • De prestatie ‘wijkgericht werken’ is vervallen. Afspraken in het kader van de wijkgerichte zorg kunnen voortaan gemaakt worden onder de prestatie ‘beloning op maat’. ActiZ heeft de NZa er op gewezen dat een knelpunt is dat de prestatie ‘beloning op maat’ op patiëntniveau moet worden gedeclareerd. Dat verhoudt zich niet met het wijkgericht werken. Wij hebben de NZa verzocht om de declaratie van de prestatie ‘beloning op maat’ (ook) op prestatieniveau mogelijk te maken. De RvB van de NZa heeft echte besloten om dit niet over te nemen.
   
  In haar toelichting geeft de NZa aan dat het aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars is om onderling concrete afspraken te maken over de aard en de omvang van de prestaties, inclusief de criteria en de wijze waarop naleving van de overeengekomen afspraken wordt gemonitord en gecontroleerd. Uit deze afspraken volgt wanneer de zorgaanbieder de beloning in rekening mag brengen. Daarbij moeten er afspraken gemaakt worden waaruit volgt op welke manier de beloning in rekening wordt gebracht op patiëntniveau.

 

 • Afronden
  Hiervoor geldt dat de tijd wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten. Hiervan kan worden afgeweken als de zorgverzekeraar en de zorgaanbieder schriftelijk een andere afrondingssystematiek overeenkomen. De NZa heeft de regelgeving verduidelijkt door hierin op te nemen dat vóórafgaand aan de declaratie een schriftelijke overeenkomst moet zijn gesloten met betrekking tot de afronding als men wil afwijken van afronden op het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf minuten.

 

 • Farmaceutische telezorg
  Op nadrukkelijk verzoek van ActiZ is de begripsbepaling voor farmaceutische telezorg in de Nadere regel Verpleging en verzorging aangepast. De eerdere begripsbepaling maakte dat alleen het apparaat van één leverancier voor vergoeding in aanmerking kwam. Door enkele kleine tekstuele aanpassingen zijn de cliënt en professional voortaan vrij om passende apparatuur te selecteren.
  Het hebben van een overeenkomst voor verpleging en verzorging is voldoende voor het declareren van een extra vergoeding voor farmaceutische telezorg of zorg op afstand. Het beleid en de regelgeving voor 2017 is ten aanzien van dit specifieke punt niet veranderd ten opzichte van 2016.

 

 • MSVT
  Samen met het Zorginstituut doet de NZa onderzoek naar de inzet van MSVT. Dit naar aanleiding van de nieuwe duiding van verpleging tussen Wlz en Zvw. Onderzocht wordt onder meer hoe de verantwoordelijkheid tussen de medisch specialist en de verpleegkundige verdeeld is. Met het oog op dit onderzoek is besloten om de beleidsregel MSVT inhoudelijk niet te wijzigen ten opzichte van 2016.
  Door ActiZ zijn signalen afgegeven dat er administratieve lasten worden ervaren rondom de declaratie en verantwoording van MSVT. Deze gaan over de voorwaarde dat er een indicatie van de medisch specialist aanwezig moet zijn en hoe hier in de praktijk vorm aan wordt gegeven. Knelpunten zijn onder meer het aantonen van de aanwezigheid van de indicatie en de duur en de omvang van de te leveren zorg op grond van de indicatie. In de toelichting op de regelgeving zegt de NZa nadrukkelijk dat zijn geen nadere eisen stelt aan de wijze waarop de indicatie van de medisch specialist is vormgegeven en hoe deze wordt aangeleverd bij de zorgverzekeraar. Partijen zijn vrij om dit met elkaar vorm te geven, rekening houdend met relevante wettelijke vereisten zoals bepaald in de wet BIG. De NZa vindt het van belang dat gezocht wordt naar een werkwijze waarbij de administratieve lasten tot het minimum worden beperkt. ActiZ pakt dit op in de ‘werkgroep administratieve lasten Wijkverpleging’, waar ook verzekeraars, V&VN en NZa aan deelnemen.

 

 • Experiment bekostiging verpleging en verzorging
  Net als in 2016 kunnen partijen in 2017 gebruik maken van het experiment bekostiging verpleging en verzorging. Met dit experiment kunnen partijen een vast bedrag per patiënt overeenkomen. De eenheid van dit tarief is vrij. Dat betekent dat partijen zelf kunnen kiezen of het gaat om een tarief per uur, per dag, per week, per maand of nog anders. Hierdoor is het onder andere mogelijk om één integraal uurtarief overeen te komen waarbij geen onderscheid tussen persoonlijke verzorging en verpleging hoeft te worden gemaakt.

  In de regelgeving van de NZa is dus niets veranderd ten opzichte van 2017. Wel hebben de zorgverzekeraars bij monde van ZN aangegeven dat zij contractering via de prestatie experiment bekostiging wijkverpleging en verzorging als norm willen gaan hanteren.

 

 • Tarieven
  In vergelijking met 2016 zijn de maximum tarieven gestegen. Dit heeft onder andere te maken met een gewijzigde indexeringssystematiek. Daarnaast is er in het tarief een opslagpercentage verwerkt ter compensatie van het gederfd rendement op het eigen vermogen (VGREV).

Prestatie

2016

2017

PV

€ 50,84 per uur maximaal

€ 53,33 per uur maximaal

PV oproepbaar

€ 54,45 per uur maximaal

€ 57,13 per uur maximaal

VP

€ 75,25 per uur maximaal

€ 78,95 per uur maximaal

VP oproepbaar

€ 80,61 per uur maximaal

€ 84,56 per uur maximaal

Gespecialiseerde VP

€ 81,49 per uur maximaal

€ 85,49 per uur maximaal

AIV

€ 75,25 per uur maximaal

€ 78,95 per uur maximaal

 

 • Intensieve kindzorg
  Vanaf 2017 kennen we voor deze doelgroep drie prestaties: verpleging en verzorging (voor de zorg aan huis, conform regelgeving verpleging en verzorging); verpleegkundige dagopvang (voor zorg in een verpleegkundig kinderdagverblijf); verblijf (voor zorg in een verpleegkundig kinderzorghuis).

 

 • Ook in 2017 bestaat de mogelijkheid om een macrobeheersinstrument (MBI) in te zetten.

Meer informatie vindt u hier.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws