nieuws

29 juni 2016VVT Nieuws, Zorg

NZa publiceert regelgeving 2017 voor eerstelijns verblijf

De NZa heeft haar regelgeving voor het eerstelijns verblijf gepubliceerd. Dit is de regelgeving zoals het eerstelijns verblijf, per 1 januari a.s. onder de Zvw zal gaan vallen. In dit ledenbericht, de regelgeving, de toelichtende circulaire en de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten.

(Toelichting op de) regelgeving
De NZa heeft voor de regelgeving van het eerstelijns verblijf, de  volgende beleidsregels en nadere regel vastgesteld:

Beleidsregel Eerstelijnsverblijf, BR/REG-17119

Nadere regel Eerstelijnsverblijf, NR/REG-1712

De beleidsregels en nadere regels hebben allen de ingangsdatum van 1 januari 2017.
De toelichting op deze beleidsregels vindt u in de circulaire die de NZa heeft opgesteld.
De tarieven vindt u in de tariefsbeschikking.

De beleidsregel, nadere regel en tariefbeschikking voor het Macrobeheersinstrument 2017 stelt de NZa op een later tijdstip vast.

Prestaties en  tarieven
De prestaties onder de Zvw zijn grotendeels gebaseerd op de ZZP prestaties zoals we deze kennen in de subsidieregeling eerstelijns verblijf.  De omschrijvingen van de prestaties staan in de beleidsregel.

 

Eerstelijnsverblijf laag complex  Maximaal € 160,17  
Eerstelijnsverblijf hoog complex Maximaal € 223,50
Eerstelijnsverblijf voor palliatief terminale zorg  Maximaal € 316,07
Onderlinge dienstverlening Vrij tarief

Belangrijke wijzigingen t.o.v. bestaande situatie en aandachtspunten:

* Hoe wordt de huisartsenzorg en paramedici zorg bekostigd?
De huisarts declareert de zorg die hij levert binnen het eerstelijns verblijf, op eigen prestaties. Zie Beleidsregel Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2017, BR/REG-17120.
De huisarts kan aparte tarieven declareren voor zowel een regulier consult (meer of minder dan 20 minuten), als een anw consult. Deze tarieven zijn apart gedefinieerd voor het eerstelijns verblijf en voor intensieve zorg (palliatieve zorg).

Indien een patiënt thuis al paramedische zorg ontvangt, voor een ándere indicatie dan die waarvoor hij/zij in het eerstelijnsverblijf is opgenomen, en deze zorg wordt voortgezet, dan wordt deze zorg apart via de reguliere beleidsregels van de paramedische zorg in rekening gebracht (eigen prestaties paramedische zorg).

De paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie Mensendieck/Cesar, logopedie, diëtetiek en ergotherapie) die samenhangt met de indicatie voor verblijf, valt bínnen de prestatie eerstelijns verblijf (ook voor laag complex), hierover moeten volgens de prestatie “onderlinge dienstverlening” afspraken worden gemaakt met de paramedici, wanneer de paramedici niet werkzaam zijn in de eigen zorgorganisatie.

* Hoe wordt de zorg gedeclareerd?
De zorg wordt komend jaar ingekocht door individuele zorgverzekeraars en moet dus, conform  de wijkverpleging en de geriatrische revalidatiezorg, naar de individuele zorgverzekeraar gedeclareerd worden. De voorschriften waaraan de declaraties moeten voldoen (gebaseerd op de huidige uitgangspunten) staan in de nadere regel (6. Declaratievoorschriften).
 
* Wat betekent het (max)max tarief?
De tarieven voor het eerstelijns verblijf zijn maximum tarieven. Dit betekent dat de hoogte van het tarief maximaal deze prijs bedraagt. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om een maxmax tarief af te spreken voor het eerstelijns verblijf. Dit is een ophoging van het bestaande tarief met maximaal 10 %. Dit kan alleen worden gedeclareerd als er een afspraak over is gemaakt met de zorgverzekeraar. In de circulaire licht de NZa toe, dat dit tweede maximum kan worden gebruikt voor initiatieven op het gebied van regionale coördinatie van zorg, organisatie en infrastructuur en/ of multidisiciplair overleg wat als aanvullend kan worden beschouwd op de reguliere professionele beroepsgroep, of andere lokale initiatieven. 
 
* Hoe is de bekostiging van diagnostiek, hulpmiddelen en geneesmiddelen vanaf 2017 geregeld?
In de circulaire van de NZa staat de bekostiging van de diagnostiek, hulpmiddelen en geneesmiddelen uitgebreid toegelicht. De situatie lijkt op de situatie van nu, alleen ActiZ ontvangt veel signalen dat er, m.n. op het terrein van de hulpmiddelen, veel onduidelijkheid is over wie de zorg moet bekostigen. ActiZ heeft de NZa dan ook verzocht dit duidelijk op te nemen in de regelgeving, zodat verantwoordelijkheden helder zijn.
* De bekostiging van geneesmiddelen, maken geen onderdeel uit van het eerstelijns verblijf, de kosten kunnen in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar.
* De diagnostiek die wordt uitgevoerd door de SO valt onder het integrale tarief. Als de diagnostiek wordt uitgevoerd door de huisarts, brengt de huisarts dit via de beleidsregels voor de huisartsenzorg in rekening bij de zorgverzekeraar. Als de diagnostiek wordt aangevraagd door de huisarts/so, maar uitgevoerd door een overige zorgaanbieder, brengt de overige zorgaanbieder dit zelf in rekening bij de zorgverzekeraar.
* Voor de hulpmiddelen geldt dat outillage hulpmiddelen en verbruiksartikelen binnen het tarief van het eerstelijns verblijf vallen. Over de inzet van de individuele hulpmiddelen zal in overleg met de zorgverzekeraar bekeken moeten worden hoe zij hieraan uitvoering geven.
 

 

 

 

Laatste nieuws