nieuws

eerstelijns-verblijf-2017-budget
03 juni 2016VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns Verblijf naar de Zorgverzekeringswet per 2017

Sinds 2015 wordt kortdurende zorg vergoed uit de ‘subsidieregeling eerstelijns verblijf’; een tijdelijke regeling onder de Wlz. Minister Schippers heeft de Tweede Kamer op 30 mei 2016 laten weten dat deze per 1 januari 2017 wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). ActiZ is blij dat Eerstelijns Verblijf naar de Zvw gaat, maar vindt wel dat de benodigde randvoorwaarden goed geregeld moeten zijn voor een zorgvuldige overheveling per 2017.

ActiZ heeft samen met andere branchepartijen, zoals Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsenvereniging, Verenso en de V&VN meerdere malen haar zorgen geuit richting VWS en de minister over de voortgang van de besluitvorming. Een groot deel van haar zorgen ziet ActiZ weggenomen in de brief van de minister. Toch blijven er nadrukkelijk zorgen over verschillende onderdelen. ActiZ gaat zich de komende periode hard maken om ervoor te zorgen dat hier oplossingen voor komen.

Diversiteit moet blijven bestaan

Eerstelijns verblijf, of kortdurende zorg, is een zorgvorm die met een grote diversiteit georganiseerd is: in nauwe samenwerking met huisartsen, in kleinschalige woonvoorzieningen, maar ook als geconcentreerde ‘herstelzorg’ in ziekenhuizen. Leden van ActiZ spreken dan ook wel over ‘flexibele verblijfsvormen’. De inzet van ActiZ is er dan ook op gericht geweest, tegemoet te komen aan de diversiteit van organisatievormen die bestaat. Eerder heeft ActiZ ervoor gepleit om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de huidige prestaties, ten behoeve van een zogenaamde ‘zachte landing’. 

ActiZ is blij dat de manier waarop het nu geregeld wordt, aansluit bij de huidige werkwijze van zorgorganisaties; ook als het gaat om de administratieve lasten. Daarmee zorgen we voor een ‘zachte landing’. Wij vinden het wel belangrijk dat zorgorganisaties verschillende vormen van kortdurend eerstelijns verblijf aan kunnen blijven bieden; ook in de toekomst. Zodat het aansluit bij de vraag van de cliënt. ActiZ vindt het belangrijk dat ook vanaf 1 januari 2017 oog blijft voor het beperken van administratieve lasten, o.a. in de inkoop.

Ook is ActiZ blij dat deze zorg verbonden wordt met andere zorg die zorgaanbieders reeds in de Zorgverzekeringswet bieden, zoals de Geriatrische Revalidatiezorg. ActiZ deelt de mening dat er een stap gezet moet worden naar structurele bekostiging van eerstelijns verblijf. Huidige tarieven, die gebaseerd zijn op prestaties langdurige zorg, zijn niet passend voor het leveren van kortdurende zorg. We willen dan ook nadrukkelijk betrokken worden bij de doorontwikkelagenda om tot een nieuwe, passende bekostiging te komen.

Zorgen ActiZ

Op diverse punten zitten nog zorgen bij ActiZ. Zo is zij geen voorstander van directe individuele inkoop. Zij had graag gezien dat het eerste jaar zou worden ingekocht in representatie, om zo meer rust te creëren in het overgangsjaar.

Ontwikkelingen bugettaire kader

Al geruime tijd dringt ActiZ er bij VWS op aan om te kijken naar de budgettaire ontwikkelingen van het eerstelijns verblijf in een breder verband. Niet alleen is het eerstelijns verblijf op inhoud voor veel cliënten een beter passende voorziening dan opname in het ziekenhuis, maar kan eerstelijns verblijf  elders in de keten veel kosten besparen. De minister doet in haar brief een toezegging om de substitutie verder vorm te geven; zij wil met een substitiemonitor de kostenontwikkeling van het eerstelijns verblijf volgen. ActiZ wil hierover in gesprek blijven met VWS, zeker gezien de toename en grotere behoefte aan verblijfsvoorzieningen die onze leden moeten bieden.

ActiZ is nog met het ministerie van VWS in gesprek over de overschrijdingen op het kader van 2015 en de overschrijdingen op het kader van 2016. Zij volgt deze ontwikkelingen dus op de voet.

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting

Laatste nieuws