nieuws

extramurale-zorg-knelpunt-opgelost-verwijzing-huisarts-actiz
21 april 2016VVT Nieuws

Knelpunt indicatiestelling subsidieregeling Extramurale Behandeling opgelost

ActiZ is al geruime tijd met VWS en het CIZ in gesprek over de indicatiestelling voor de consultatie en aanvullende diagnostiek binnen de subsidieregeling extramurale behandeling. De aanvragen voor deze kortdurende behandeling werden vaak afgewezen. Dit leverde met name beperkingen op voor de mogelijkheden om een gedragswetenschapper in te zetten voor deze behandeling. Er is nu een per direct ingaande, wijziging van deze  aanvraagprocedure afgesproken. Voor  inzet van deze kortdurende behandeling van  3 maanden is een verwijzing van de huisarts voldoende en hoeft geen aanvullende informatie te worden aangeleverd.

Gemelde signalen
ActiZ kreeg de afgelopen periode diverse signalen over de beperkte mogelijkheid om de gedragswetenschapper in te zetten in de extramurale behandeling ontvangen. Dit heeft per 2016 geleid tot een aantal verduidelijkingen in de omschrijving van de subsidieregeling. Wij hebben u hier eerder over geïnformeerd. Dit heeft ons met name zorgen gebaard om dat dit leidde tot duurdere zorginzet, die minder goed passend was. Tevens zitten er zorgen ten aanzien van de beoogde overheveling van deze zorg naar de Zvw per 2018.

Oplossing
Recentelijk heeft ActiZ  enkele aanbieders en gedragswetenschappers met het CIZ het probleem geanalyseerd, en geconcludeerd dat de grootste zorgen zitten in de aanvragen tot 3 maanden.  Het heeft ons dan ook verheugd dat het CIZ heeft besloten dat -  met onmiddellijke ingang-, de aanvraagprocedure voor inzet tot 3 maanden, eenvoudiger wordt en de verwijzing van de huisarts leidend is voor de aanvraag, ongeacht of het  consultatie of aanvullende functionele diagnostiek betreft.

Concreet betekent dit het volgende:

  • Binnen de subsidieregeling extramurale behandeling, geldt, - dat voor indicaties voor inzet zorg voor een periode tot 3 maanden- , met als doel de (functionele) diagnostiekvraag goed in kaart te brengen, vanaf nu geldt dat de verwijzing van de huisarts voldoende is voor de indicatie aanvraag. (NB Deze verwijzing moet de reden van de verwijzing bevatten, de diagnose of op zijn minst een (werk)hypothese. Ongericht verwijzen zonder dat de huisarts diagnostisch en medisch onderzoek heeft gedaan, is onvoldoende). 
  • De consultatie van Specialisten Ouderengeneeskunde en AVG was eerder al indicatievrij aan te vragen, voor de overige aanvragen geldt (gedragswetenschappers maar ook andere behandelaren) dat deze bovenstaande werkwijze gehanteerd wordt.
  • Deze wijziging gaat vanaf heden in.

Wij hebben verzocht dit ook met terugwerkende kracht in te zetten, in elk geval over 2016, dit blijkt echter technisch niet mogelijk. We blijven hierover met partijen in gesprek. Belangrijkste is dat deze wijziging nu wat meer ruimte geeft, en we daarmee in elk geval voor de komende maanden deze zorg kunnen declareren c.q. zicht krijgen op de totale omvang. 

Communicatie
Het CIZ zal hierover in de CIZ-info van  (begin) mei informeren.  

 

Laatste nieuws