nieuws

ziekenhuisbed
29 maart 2016VVT Nieuws

Samen op één lijn: impressie van bijeenkomst versterking 1e lijn

ActiZ ontwikkelt samen met stakeholders en professionals een visie op de versterking van de eerstelijn, want ouderen en chronisch zieken blijven langer thuis, ook met complexe zorgvragen.

 

Dit betekent voor de zorg en ondersteuning die ouderenzorgorganisaties bieden, dat deze steeds meer overstijgend en in samenwerking met de eerste- en tweedelijn plaatsvindt. Samen op één lijn was dan ook het uitgangspunt voor een eerste verkennende bijeenkomst op 11 maart jl.

 

11 maart: dromen en bouwen

Om dromen te delen en bouwstenen voor een nieuwe visie op de eerstelijn op te halen, kwamen leden en stakeholders van ActiZ en zorgprofessionals op 11 maart jl samen. Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter Zorggroep Elde en bestuurslid ActiZ, schetste een toekomstbeeld van thuiswonende ouderen en patiënten die eerder dan nu het ziekenhuis verlaten. Om deze vragen te faciliteren zullen de eerste- en tweedelijnszorg zich verder ontwikkelen tot een ‘nieuwe lijn’. Een lijn waarin op organisatieniveau de ‘silo’s’ worden doorbroken en op professioneel niveau de huisarts en wijkverpleegkundige veel meer samen zullen optrekken. Het vak van verpleegkundige gaat zich verder ontwikkelen, cliënten hebben (nog)  meer zelf te kiezen en organisaties gaan zich louter richten op toegevoegde klantwaarde. 

 

Dilemma’s en knelpunten

Op zeven belangrijke thema’s zijn dilemma’s en knelpunten gesignaleerd:

  • De patiënt als regisseur van zorg thuis
  • Het belang van professionalisering binnen een nieuw paradigma
  • De toegevoegde waarde en positionering van de wijkverpleging:
  • De toegevoegde waarde en positionering van de extramurale zorg
  • De toegevoegde waarde en positionering van het eerstelijnsverblijf
  • Samenwerking en ketenvorming:
  • Ruimte en vertrouwen voor professionals en het belonen van goede uitkomsten. 
    In de afzonderlijke themagroepen werden tal van ideeën over de toekomst van de eerstelijn aangedragen.

Consultatie en vervolg

Op dit moment vindt de verdere uitwerking van de opgehaalde dromen en bouwstenen naar een visie en strategie plaats en zal in een aantal bijeenkomsten verdere consultatie met leden van ActiZ plaatsvinden. Op de ALV in mei zullen we u nader over de inhoud en voortgang informeren. Wij streven ernaar de visie voor de zomer vast te stellen.

Verbijzondering ActiZ visie voor 1e lijn

Op de ALV van november jl. is de ActiZvisie 'Zorg van Morgen' vastgesteld.
In deze toekomstvisie worden de ontwikkelingen in de wijkverpleging, extramurale behandelzorg en kortdurend eerstelijnsverblijf wel duidelijk gesignaleerd, maar een verbijzondering en uitwerking heeft nog niet plaatsgevonden. Op de ALV is daarom toegezegd dat er een verbijzondering van de visie voor deze thema’s plaatsvindt. Hiervoor zijn we met leden en stakeholders een visie- en strategietraject gestart, met de cliënt als uitgangspunt en domeinoverstijgend: Samen op één lijn. Hierover hebben we u eerder geïnformeerd.

Laatste nieuws