nieuws

portretfoto-schippers-1000x500
18 maart 2016VVT Nieuws, Zorg

Ondanks toezegging minister Schippers nog steeds grote zorgen over eerstelijns verblijf

Sinds 2015 wordt kortdurende zorg vergoed uit de ‘subsidieregeling eerstelijns verblijf’, een tijdelijke regeling onder de Wlz. Minister Schippers is voornemens deze per 1 januari 2017 over te hevelen naar de Zvw. ActiZ is voorstander van deze overheveling, maar maakt zich wel zorgen dat er tijdig besloten wordt over de benodigde randvoorwaarden voor zorgvuldige overheveling per 2017.

ActiZ heeft met andere branchepartijen, zoals Zorgverzekeraars Nederland, de Landelijke Huisartsenvereniging, Verenso en de V&VN meerdere malen haar zorgen geuit richting VWS en de minister over de voortgang van de besluitvorming.

Op donderdag 17 maart jl. tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over eerstelijns zorg deelde minister Schippers onze zorgen. Ze heeft toegezegd in april aan te geven of de overheveling van het eerstelijns verblijf inderdaad per 2017 wordt doorgezet. Daarbij gaf ze aan dat ze het belangrijker vindt dat het eerstelijns verblijf inhoudelijk goed wordt geregeld, dan dat wordt vastgehouden aan de overhevelingsdatum van 1 januari 2017. Tevens gaf ze aan voornemens te zijn om ook het eerstelijns verblijf op te nemen in de substitutiemonitor, waarin tweede lijns zorg (en budget) wordt gesubstitueerd naar de eerstelijn. 

Zorgen
De zorgen van ActiZ richten zich met name op de volgende elementen:

- Ontwikkeling macrobudget en substitutie
ActiZ pleit bij VWS om te kijken naar de budgettaire ontwikkelingen van het eerstelijns verblijf, in een breder verband. Niet alleen is het eerstelijns verblijf op inhoud voor veel cliënten een beter passende voorziening dan opname in het ziekenhuis. Maar ook het inzetten van het eerstelijns verblijf kan elders in de keten veel kosten besparen. Op dit moment is onderzoeksbureau Signifant, op uitdrukkelijk verzoek van ActiZ en in opdracht van VWS, dan ook bezig met het opstellen van een monitor om inzicht te krijgen in de patiëntenstromen, op de vraag welke factoren van invloed zijn op de “keuze” voor eerstelijns verblijf en wat de te verwachten vraag naar het eerstelijns verblijf is.

- Rol van de Specialist Ouderengeneeskunde
Op dit moment is nog onvoldoende duidelijk wat de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde in het eerstelijns verblijf gaat zijn. De beroepsverenigingen Verenso en de LHV hebben een afwegingskader ontwikkeld, waarin ze ingaan op de taakverdeling tussen beide beroepsgroepen voor cliënten, opgenomen in het eerstelijns verblijf. Tot op heden is dit advies nog niet overgenomen door beleidsmakers.

- Bekostiging NZa
ActiZ is met leden nauw betrokken bij de ontwikkeling van een passende bekostiging van het eerstelijns verblijf. Grootste vraagstuk is daar de rol van de Specialist Ouderengeneeskunde en het mogelijk maken van de integrale behandeling voor die cliënten die het nodig hebben, naast de reguliere inzet van behandeling op basis van eerstelijns prestaties. Daarnaast is het van groot belang dat de NZa een goed kostprijsonderzoek uitvoert om te komen tot goede tarieven in het eerstelijnsverblijf.

- Extramurale behandeling
Naast de subsidieregeling eerstelijns verblijf, is er ook een subsidieregeling extramurale behandeling. De minister is ook voornemens deze zorg onder te brengen in de Zvw. Alleen per 2018. Het Zorginstituut geeft hier in oktober 2016 een advies over aan de minister. ActiZ heeft met leden veel input aan het Zorginstituut geleverd, ten behoeve van het opstellen van dit advies. ActiZ zou graag zien dat het advies van het Zorginstituut over de extramurale behandeling en de rol van de behandelaren (o.a. Specialist Ouderengeneeskunde, fysiotherapeuten, gedragswetenschappers, ergotherapeuten) aansluit bij de rol van deze behandelaren in het eerstelijns verblijf.

- Inzicht in uitgaven eerstelijns verblijf 2015
Op dit moment zijn de totale uitgaven voor het eerstelijns verblijf over 2015 nog niet inzichtelijk. Dit inzicht wordt op korte termijn verwacht (enkele weken). ActiZ zal dit nauw volgen en indien nodig hierop acteren. Ook voor 2016 blijft zij de ontwikkelingen met betrekking tot het budgettair kader 2016 nauw volgen. Vanuit diverse leden komen op dit moment al signalen dat het budgettair kader onder druk staat.

 

 

 

Laatste nieuws