nieuws

04 april 2016VVT Nieuws

Gevolgen einde overgangsrecht ketenregeling vanaf 1 april 2016 tijdelijke arbeidsovereenkomst

Bij invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) is de ketenregeling per 1 juli 2015 gewijzigd.

Op grond van het overgangsrecht WWZ bleef echter onder artikel 2.2 van de CAO, de oude ketenregeling van toepassing op een arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 gedurende de looptijd van de CAO VVT, tot 1 april 2016. Op 1 april 2016 is onmiddellijk de gewijzigde ketenregeling van toepassing op lopende tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Vanaf 1 april 2016 is er sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aanbieden in een termijn van maximaal 2 jaar.

Overgangsrecht ketenregeling Wwz en CAO VVT
In de CAO is de ketenregeling van toepassing verklaard op opvolgende arbeidsovereenkomsten en viel art. 2.2 CAO vanaf 1 juli 2015 onder het overgangsrecht Wet werk en zekerheid (Wwz). Hierdoor bleef de “oude” ketenregeling van toepassing op opvolgende arbeidsovereenkomsten aangegaan op of na 1 juli 2015 tot de expiratiedatum van de CAO, 1 april 2016.

Op 1 april 2016 wordt de nieuwe ketenregeling onmiddellijk van toepassing op een lopende arbeidsovereenkomst die op of na 1 juli 2015 is aangegaan. M.a.w. op een lopende arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 is op 1 april 2016 onmiddellijk de nieuwe ketenregeling van toepassing.

Ketenregeling vanaf 1 april 2016
Vanaf 1 april 2016 is er sprake van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten in een keten wanneer deze elkaar binnen 6 maanden opvolgen. Een werkgever mag met een werknemer maximaal 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in een termijn van maximaal 2 jaar.

Indien meer dan 3 tijdelijke arbeidsovereenkomsten overeen worden gekomen, dan ontstaat een vast dienstverband. Dat geldt ook als de termijn van 2 jaar wordt overschreden.

Ongewijzigd blijft de mogelijkheid om een eerste/enkele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan te gaan met een looptijd van langer dan 24 maanden. De ketenregeling geldt namelijk alleen voor opvolgende arbeidsovereenkomsten en niet voor een eerste/enkele arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.

 Vanaf 1 april 2016 zijn van de ketenregeling uitgezonderd:

  • De arbeidsovereenkomst aangegaan in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) als bedoeld in artikel 7.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs (art. 7: 668a lid 10 BW);
  • De arbeidsovereenkomst aangegaan met een werknemer jonger dan 18 jaar met een gemiddelde arbeidsduur van 12 uur of minder per week, bezien over de looptijd van de arbeidsovereenkomst. De nieuwe ketenregeling treedt pas in werking op de dag waarop de werknemer 18 jaar wordt. De duur van de keten (max. 24 maanden) wordt vanaf die dag geteld. De op die dag lopende arbeidsovereenkomst telt dan als eerste in de keten (art. 7: 668a lid 11 BW).

Onderbreking 6 maanden
Een arbeidsovereenkomst die wordt aangegaan op of na 1 april 2016 moet de onderbrekingsperiode tussen de vorige arbeidsovereenkomst wél 6 maanden of langer zijn. Als die periode korter is, is de keten niet doorbroken en telt voorgaande arbeidsovereenkomst mee en mogelijk nog eerdere arbeidsovereenkomsten ook als die onderdeel vormen van de lopende keten. De nieuwe onderbreking ( 6 maanden) van de ketenregeling heeft dus directe werking en daarom tellen arbeidsovereenkomsten vóór 1 april 2016 dus ook mee voor de onderbreking van zes maanden.

(BBL-leer/)arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 juli 2015
De arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 juli 2015 eindigt onder de voorwaarden van de “oude” ketenregeling (max. 3 arbeidsovereenkomst binnen max. duur 36 maanden inclusief onderbreking 3 maanden) van rechtswege,  ook als de einddatum na 1 april 2016 ligt. Het voorgaande geldt ook voor de BBL-leer/arbeidsovereenkomsten aangegaan voor 1 juli 2015.

Let op: een lopende BBL-leer/arbeidsovereenkomst aangegaan voor 1 juli 2015 telt na 1 april 2016 nog mee in de keten, immers deze is aangegaan onder de voorwaarden van de “oude” ketenregeling.

BBL-leer/arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015
De BBL-leer/arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 telt mee in de keten tot 1 april 2016. Op 1 april 2016 is onmiddellijk de nieuwe ketenregeling van toepassing en wordt de BBL-leer/arbeidsovereenkomst uitgezonderd van de keten. M.a.w. Een lopende BBL-leer/arbeidsovereenkomst aangegaan op of na 1 juli 2015 telt vanaf 1 april 2016 niet mee in de keten (art. 7: 668a lid 10 BW).

Overzicht voorbeelden
Om de toepassing van de ketenregeling en het overgangsrecht onder de Wwz te verduidelijken, vindt u hier een aantal casusvoorbeelden.

Advies ActiZ
Het is van belang dat u bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor bepaald tijd op of na 1 april 2016 kijkt hoe lang de keten reeds op dat moment is voor dat u een nieuw arbeidsovereenkomst aangaat. Wanneer u de ruimte van de “oude” ketenregeling al volledig hebt gebruikt, geldt per 1 april 2016 dat de onderbreking tussen opvolgende arbeidsovereenkomsten langer dan 6 maanden moet zijn wil er sprake zijn van een nieuwe keten.

Laatste nieuws

caoinfolijnV_M_4

Cao info voor leden
Snel antwoord op uw cao vraag? Kijk op www.caoinfo.nl en vind uw antwoord in de toelichting bij het cao artikel.
Cao info adviseurs: mr. Viviana Contreras Salazar en mr. Marina de Voogdt