nieuws

arbeidsmarkt zorg
10 februari 2016Pers, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Geen perspectief op werk in de zorg voor 55.000 werklozen

Op 11 februari 2016 vindt er in de Tweede Kamer een overleg plaats over de arbeidsmarktontwikkelingen in de zorg. ActiZ heeft in een brief naar de Vaste Kamercommissie Zorg haar grote zorgen geuit. Want zoals het Integrerend rapport arbeidsmarkt aantoont, zijn de problemen nog groter dan verwacht.

De cijfers uit het rapport maken duidelijk dat ruim 55.000 mensen hun baan hebben verloren (en dat aantal stijgt!), maar ook dat het niet alleen medewerkers huishoudelijke hulp zijn die worden ontslagen.

Het betreft vooral ook andere functies, waaronder helpenden. Beide groepen hebben nauwelijks tot geen kans op ander werk in de zorgsector. Ook niet met de bij- en omscholingsprogramma’s waar het kabinet op inzet. Dit vraagt – vinden wij – om een werkgelegenheidsagenda, waarbij wij als werkgevers  betrokken zijn. En om een goede AMvB die gemeenten dwingt om reële tarieven te betalen.

Ruim 55.000 banen weg in 2 jaar

In de afgelopen 2 jaar zijn ruim 55.000 mensen hun baan in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) kwijtgeraakt. Circa 18.000 daarvan waren medewerkers huishoudelijke hulp, de overige 37.000 mensen zijn voor het merendeel helpenden (niveau 2). Zij hebben hun baan verloren door de sluiting van verzorgingshuizen en als gevolg van de vraag naar hoger opgeleid personeel door toenemende zwaarte van de zorg in verpleeghuizen.

Geen perspectief op werk in de zorgsector

Al deze mensen hebben gemeen dat zij weinig tot geen perspectief hebben op alternatief werk in de VVT- branche, zoals het Integrerend rapport arbeidsmarkt signaleert. En ook in de bredere zorgsector is er weinig alternatief: in de geestelijke gezondheidszorg, gehandicaptenzorg en ziekenhuiszorg is van oudsher al veel minder werk voor laaggeschoold personeel.

Kans op werk Nederland zorg actiZ

Bron: Kans op werk (bekijk grote afbeelding)

Het is naar onze de mening dan ook onrealistisch om bij banenplannen van het kabinet, tot doel te stellen werkloos geraakte, veelal laagopgeleide zorgmedewerkers weer aan het werk te krijgen in diezelfde sector. Eventuele brede nieuwe functies voor laaggeschoolden (niveau 2) in het sociaal domein- waarop wordt aangestuurd door de Transitiecommissie Sociaal Domein van Doekle Terpstra en door het ministerie van VWS en de vakbonden in hun afspraken over de thuiszorg - zijn er ook nog niet. ActiZ is van mening dat dit écht vraagt om een andere aanpak, nl. een bredere werkgelegenheidsagenda. “Daarom verbaast het ons des te meer dat staatssecretaris Van Rijn in zijn Kamerbrief over het arbeidsmarktrapport helemaal niet over deze problematiek van de onderkant van de zorgarbeidsmarkt rept en vasthoudt aan de lopende banen- en opleidingsplannen”, aldus Jan de Vries, algemeen directeur van ActiZ.

Wel randvoorwaarden voor slagen transformatie: kostendekkende tarieven

In het sociale domein, waar de tarievendiscussie al jaren woedt, zien we dat de tarieven voor hulp bij het huishouden inmiddels te vaak door de bodem zijn gezakt. Een forse tarief- en volumedaling van begeleiding is eveneens zichtbaar, met gevolgen voor de banen, het functie- en salarisniveau van de betrokken medewerkers. Staatssecretaris Van Rijn heeft in zijn thuiszorgafspraken met vakbonden FNV en CNV en de VNG het voornemen afgesproken een AMvB op te stellen die zich uitspreekt over de tarievendiscussie in de Wmo.


ActiZ vindt het, net als GGZ Nederland en VGN, cruciaal dat deze AMvB gemeenten verplicht om reële, kostendekkende tarieven te hanteren, waarmee aanbieders kunnen opereren met een gezonde bedrijfsvoering en cao-lonen kunnen uitbetalen. Zolang er voor bestaande functies in de Wmo regelmatig geen kostendekkende tarieven worden gehanteerd, is het niet reëel om te denken dat dit voor eventuele nieuwe, integrale en dus duurdere  functies in het sociaal domein wél zal gebeuren. Voordat we met elkaar vernieuwing van het sociaal domein kunnen verkennen, zal dan ook eerst kostendekkendheid van tarieven de standaard moeten zijn.

Kortom

Wij vragen de staatssecretaris van VWS om - gelet op het enorme banenverlies aan de onderkant van de VVT arbeidsmarkt en gelet op het geringe perspectief van deze werklozen op een nieuwe baan in de zorgsector -  een werkgelegenheidsagenda met de werknemers- én de werkgeversorganisaties op te stellen die breder is dan de huidige arbeidsmarktinitiatieven van het kabinet. En om een goede AMvB met een expliciete verplichting voor gemeenten om reële, kostendekkende tarieven te hanteren.

Links:

Laatste nieuws

ActiZ logo RGB
ActiZ Persvoorlichting