nieuws

04 januari 2016VVT Nieuws, Zorg

Stand van zaken omschrijving eerstelijns verblijf in de Zorgverzekeringswet

Het kortdurend verblijf in een intramurale VVT instelling wordt met ingang van 2015 bekostigd uit de subsidieregeling eerstelijns verblijf. Met ingang van 1 januari 2017 wordt deze zorg onderdeel van de Zorgverzekeringswet. Het Zorginstituut stelt de wettelijke aanspraak op deze zorg in de Zvw vast.
Eind 2015 heeft het Zorginstituut het Ministerie van VWS geïnformeerd over wat er op dit moment vaststaat als te verzekeren prestatie binnen de Zvw. Hun zienswijze geeft helderheid over een  belangrijk aantal (afbakenings)vraagstukken, zoals de afbakening met Wlz zorg en met respijtzorg, en de aard van de zorg die geleverd wordt in het eerstelijns verblijf.

 

Verduidelijking Zorginstituut eerstelijns verblijf
In bijgevoegde brief gaat het Zorginstituut in op een aantal belangrijke afbakeningsvraagstukken van het eerstelijns verblijf, waar ook op dit moment, onder de subsidieregeling diverse vragen over komen. Een korte samenvatting van de belangrijkste aandachtspunten:

  • De zorg in het eerstelijns verblijf is een verblijfsvorm die medisch noodzakelijk is in verband met generalistische geneeskundige zorg. Dit is dus zorg die danwel door de huisarts, danwel door de Specialist Ouderengeneeskunde geleverd kan worden.
  • Het verblijf in verband met medische noodzaak ligt met name in de behoefte aan continue verpleegkundige aanwezigheid, die gericht is op hetzij verpleegkundig handelen, hetzij tijdig signaleren van een behoefte aan medisch ingrijpen. De reden voor opname hoeft niet perse gelegen te zijn in een gestelde medische diagnose, maar kan ok gaan om toezicht bij een hoog risico op gezondheidsverlies, observatie en diagnostiek, voorkomen van verergering en stabilisatie.
  • Het zorginstituut doet uitspraken over de afbakening met respijtzorg (alleen als situatie medisch stabiel is) en Wlz zorg in de thuissituatie (bij MPT, VPT en PGB is een wijziging van de leveringsvorm noodzakelijk, dus geen eerstelijns verblijf)
  • De paramedische zorg die reeds voorafgaand aan het verblijf extramuraal geleverd werd, blijft gedurende het eerstelijns verblijf als prestatie gelden.  Indien de zorgvraag die leidt tot opname in het eerstelijns verblijf inzet van  paramedisch zorg vraagt, maakt deze zorg onderdeel uit van de geneeskundige zorg  binnen het eerstelijns verblijf.


Openstaande vragen
Het zorginstituut doet op dit moment nog geen uitspraak over:

  • de vraag welke rol de beschikbare inzet van verpleging thuis  speelt bij de overweging om tot opname in het eerstelijns verblijf te besluiten.
  • de vraag of bestaande arsenaal van kortdurende verblijfsvormen in de Zvw voldoende dekkend is voor de denkbare behoefte aan verblijf
  • de afbakening tussen het eerstelijns verblijf en de geriatrische revalidatiezorg


ActiZ is blij met de duidelijkheid die het Zorginstituut geeft over de situatie per 2017, met name op het gebied van de generalistische zorg en de onderkenning dat de medische noodzaak met name in de behoefte aan verpleegkundige zorg ligt. Ook de uitspraken over de afbakening met Wlz en respijtzorg verhelderen de huidige praktijkvoering. 

 

Laatste nieuws