nieuws

04 januari 2016VVT Nieuws, Zorg

CIZ publiceert wijzigingen indicatiestelling subsidieregeling extramurale behandeling 2016

Het CIZ heeft eind december haar CIZ – info gepubliceerd met informatie over de subsidieregeling extramurale behandeling, een link naar de beleidsregels. Onderstaand de belangrijkste aandachtspunten.

 

Wijzigingen indicatiestelling subsidieregeling extramurale behandeling
De indicatiecriteria voor deze behandelvormen onder de subsidieregeling zijn verduidelijkt om het onderscheid met behandeling in de Zorgverzekeringswet en begeleiding in de Wmo duidelijk te maken. In deze beleidsregel is ook het onderscheid tussen basisdiagnostiek en aanvullende functionele diagnostiek verduidelijkt. Dit was nodig omdat gebleken is dat niet altijd de basisdiagnostiek is afgerond alvorens een aanvraag voor een prestatie onder de subsidieregeling wordt gedaan.

 

Gemelde knelpunten indicatiestelling gedragswetenschapper
ActiZ is al geruime tijd met VWS en het CIZ in gesprek over de indicatiestelling voor de inzet van de gedragswetenschapper. ActiZ ontvangt op dit moment diverse signalen over de beperkte mogelijkheid om de gedragswetenschapper in te zetten in de extramurale behandeling.

De belangrijkste aanleiding zit hem in het feit dat voor de aanvragen van de inzet van de gedragswetenschapper niet helder is wat de aandoening van de cliënt is, waardoor het niet mogelijk is de indicatie aan te vragen, omdat het aanvullende functionele diagnostiek betreft. 

In de subsidieregeling zijn hiervoor twee verduidelijkingen opgenomen:

  • Het onderscheid tussen basis diagnostiek (bekostigd uit Zvw) en aanvullende functionele diagnostiek (bekostigd uit Wlz/subsidieregeling) is nader toegelicht in de beleidsregel. Hierbij wordt opgemerkt dat de (voorlopige of werk-) diagnose gesteld moet zijn door een in de Zorgverzekeringswet (huisarts, medisch specialist), alvorens er aanvullende functionele diagnostiek kan worden ingezet.
  • Ook staat de inhoud van de aanvullende functionele diagnostiek nader toegelicht. Hierin staan diverse voorbeelden gegeven van de inzet die gepleegd wordt door (o.a.) een gedragswetenschapper binnen de extramurale behandeling.

ActiZ blijft met zowel het CIZ als VWS in gesprek over deze knelpunten. 

 

Meer informatie
Subsidieregeling extramurale behandeling

Beleidsregels CIZ subsidieregeling extramurale behandeling 

 

 

Laatste nieuws