nieuws

03 juli 2018VVT Nieuws

ActiZ zoekt 3 collegeleden voor het College van Beroep

Door het verstrijken van de zittingstermijn van drie leden heeft het College van Beroep momenteel drie vacatures.

ActiZ draagt bij aan een goed imago van de branche en van de vereniging door actief op te treden als een lidorganisatie zich niet houdt aan een lidmaatschapsverplichting of aan de interne regels van de vereniging. Bij niet-naleving van een lidmaatschapsverplichting of van de interne verenigingsregels kan het bestuur een maatregel opleggen, zoals een waarschuwing, een berisping of schorsing van het lidmaatschap. Het bestuur volgt hierbij een zorgvuldige procedure. Voordat het bestuur beslist over het opleggen van een maatregel vraagt het bestuur advies aan het College van Advies.

Daarnaast wordt de lidorganisatie door het bestuur gehoord. Als de betreffende lidorganisatie het niet eens is met het besluit van het bestuur om een maatregel op te leggen, kan deze in beroep gaan bij het College van Beroep van ActiZ. De uitspraak van het College is bindend. Het College van Beroep beslist tevens in beroep over besluiten om het lidmaatschap van de vereniging op te zeggen.

Samenstelling

Het College van Beroep bestaat, inclusief de voorzitter, uit 6 leden. De leden worden op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering van ActiZ benoemd voor 4 jaar en kunnen één keer worden herbenoemd. De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter worden in functie benoemd door de algemene ledenvergadering.

Tijdsinvestering

De benodigde tijd voor het collegelidmaatschap is sterk afhankelijk van het aantal keren dat een beroep op het college wordt gedaan en is daardoor moeilijk te schatten. Het gaat naar verwachting om maximaal 6 dagdelen per jaar.

Vacatieregeling

De onkosten- en vacatieregeling van ActiZ is van toepassing.

Profiel van leden van het College van Beroep

Leden van het College van Beroep zijn doorgaans (oud-) bestuurders of toezichthouders van lidorganisaties, maar ook anderen die aantoonbare kennis van en affiniteit met de branches hebben waarin ActiZ actief is en op vergelijkbaar niveau werkzaam zijn of zijn geweest, zijn benoembaar. Kennis van de Zorgbrede Governancecode. Juridische kennis is een pré.

Aanmelden en meer informatie

Als u belangstelling heeft voor het lidmaatschap van het College van Beroep of als u ons wilt attenderen op kandidaten, dan kunt u dat - graag voor 1 september 2018 - met een brief en beknopt CV melden bij Henriëtte Neuteboom (directieadviseur): h.neuteboom@actiz.nl

Een selectiecommissie uit het College van Beroep selecteert de kandidaten en legt de keuze voor aan het Bestuur van ActiZ. De kandidaten worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering van ActiZ.

Voor meer informatie over het College van Beroep kunt u desgewenst contact opnemen met Constant van Schelven, voorzitter van het College van Beroep, tel. 06 5374 6544

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0115-001

Henriette Neuteboom

Laatste nieuws