nieuws

22 mei 2018Financiering, VVT Nieuws, Werkgeverschap

Hoe krijgt u grip op zorgvraag, personele inzet en budget?

Instrumenten voor onderbouwde keuzes

Meld u aan voor de marktontmoetingsdag!

ActiZ organiseert een marktontmoeting rondom tools en instrumenten die u ondersteunen bij het maken van keuzes over de relatie tussen zorgvraag, personele inzet en financiële ruimte. De bijeenkomst biedt u de mogelijkheid om kennis te maken met instrumenten van verschillende adviesbureaus en deskundigen. Ook kunt u ervaringen uitwisselen met zorgorganisaties die al gebruik maken van deze instrumenten.

De marktontmoeting is bedoeld voor bestuurders, controllers en managers in de verpleeghuiszorg.

Achtergrond

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vraagt van zorgorganisaties dat zij onderbouwen hoe de bezetting op hun locaties aansluit bij de zorgvraag van de bewoners. Daarbij is het belangrijk dat zij laten zien dat de extra middelen worden ingezet voor een betere personele bezetting. Naar verwachting zullen de keuzes die hierbij gemaakt worden de komende jaren nadrukkelijk onderwerp van gesprek zijn met cliëntenraden, medewerkers, zorgkantoren en de inspectie.

De instrumenten die tijdens de bijeenkomst in workshops gepresenteerd worden, maken inzichtelijk wat de gewenste personele inzet is en hoe deze zich verhoudt tot de zzp-opbrengsten en de extra middelen. De instrumenten helpen u bovendien om hierover de dialoog te voeren binnen uw organisatie en met externe stakeholders.

Deelnemende adviseurs

Advisaris
De Advisaristool Scenarioplanner Zorgformatie biedt de mogelijkheid om een zorgformatie samen te stellen vanuit de normering van het Kwaliteitskader en deze te vergelijken met de bestaande financiering van de NZa. U bepaalt vanuit de zorgvraag van de cliënten en uw eigen omgevingsfactoren (groepsgrootte, groepszwaarte, zelfsturende teams, etc.) uw kwalitatieve en kwantitatieve formatiewens en gaat deze confronteren met de huidige ZZP financiering.

Verkooijen&Beima
Het OER-model helpt om zorg te organiseren op basis van de wensen van cliënten. Uitgaande van de cliëntvraag maakt de tool het mogelijk de juiste activiteiten, op het juiste moment, op de juiste plaats en door de juiste persoon te leveren. De OER-planner bewaakt de financiële randvoorwaarden en maakt inzichtelijk welk type medewerker op welk moment van de dag nodig is. Door dagelijks te evalueren wordt de planning gaandeweg aangepast en verbeterd.

Bosscher & de Witte
iPVB / Pure iPVB collectief:
het intramurale Persoons Volgend Budget richt zich zowel op de ‘zachte kant’ als de ‘harde kant’ van de zorgverlening. Startpunt van het instrumentarium is het cliënt-familie-gesprek. Daarin bepalen cliënt(systeem) en professional samen welke zorg nodig is. Met het iPVB kan vervolgens de benodigde personele inzet worden bepaald. Dat is input voor de formatieplanning, roosterplanning en natuurlijk de begroting. Doordat het iPVB gevoed is met de kostprijzen van de (eigen) organisatie, geeft het per cliënt het totaal benodigde budget voor WLZ-zorg en verblijf aan. Dit benodigde budget kan worden afgezet tegen de Wlz-opbrengsten. Zie voor meer informatie dit filmpje.

Bureau Ouderenzorg
Het Scenariomodel Ouderenzorg geeft volledige transparantie in de inzet van middelen inclusief de extra middelen vanuit het Kwaliteitskader passend bij de zorgvraag van cliënten. Het model is bij uitstek geschikt om de dialoog aan te gaan met de cliëntenraad, medewerkers, het zorgkantoor en de inspectie over de gemaakte keuzes. Het model voorkomt ellenlange begrotingsdiscussies en het vormt de brug tussen de financiële en de zorgwereld. Een begrotingsmodel, dat vanuit visie op inhoud ingevuld wordt.

Planningworkx
Planningworkx biedt twee tools. De Werkbalans-tool ondersteunt de vertaling van cliëntvraag naar de inzet van (zorg)professionals, zowel de kwalitatieve en kwantitatieve personele samenstelling, het ontwerpen/toetsen van roosters en biedt mogelijkheden voor analyses en rapportages voor o.a. contractenmix en productiviteit. De Scenarioplanner personeelssamenstelling ondersteunt het strategisch planproces van de personeelssamenstelling op de langere termijn in twee varianten: als managementgame voor scenariovorming en als uitgebreide versie voor een gedetailleerde opzet en uitwerking van scenario’s voor de personeelssamenstelling.  

Programma en aanmelden

De marktontmoeting is exclusief voor leden van ActiZ. Het programma vindt u hier.

U kunt zich hier aanmelden voor deelname. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. Met uw workshopkeuze houden wij zo veel mogelijk rekening. Mocht u tijdens de bijeenkomst toch graag een andere workshop willen bijwonen, dan doen we ons best dat mogelijk te maken.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meldt u NU aan.

Datum:  27 juni
Tijd:      13.00-16.30 uur

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001
1-DSC_0862

Laatste nieuws