nieuws

05 november 2015VVT Nieuws, Zorg

Subsidieregeling eerstelijns verblijf: wijzigingen per 2016

Sinds 1 januari 2015 bestaat de “subsidieregeling eerstelijns verblijf”. Met deze regeling is het mogelijk cliënten kortdurend op te nemen onder verantwoordelijkheid van de huisarts en/of de Specialist Ouderengeneeskunde. Via dit ledenbericht een stand van zaken van ontwikkelingen 2015, de wijzigingen per 2016 en de stappen die er landelijk gezet worden richting overheveling van deze zorg naar de Zorgverzekeringwet per 2017.

 

Voortgangsrapportage HLZ Tweede Kamer en Rapportage CIZ 
Recent zijn er een aantal landelijke publicaties verschenen over het eerstelijns verblijf.
Zo heeft het CIZ een rapportage opgesteld over het gebruik van het eerstelijns verblijf in Q1 en Q2 van 2015. Belangrijkste conclusie uit de CIZ-rapportage is dat in 2015 naar verwachting 25.000 indicaties worden afgegeven voor eerstelijns verblijf. Dit aantal wijkt niet substantieel af van de raming van het CIZ voor een kortdurende opname in een verpleeg- of verzorgingshuis heeft afgegeven. De rapportage van het CIZ vindt u hier.

 

Tevens is de Tweede Kamer geinformeerd over de Hervormingen Langdurige Zorg. In deze rapportage staat een aanzienlijke passage gewijd aan het eerstelijns verblijf. Deze rapportage vindt u hier, samen met de begeleidende brief.

De staatssecretaris kondigt daarin de volgende wijzigingen voor 2016 aan:

  • een monitor eerstelijns verblijf 
  • het vereenvoudigen van de tariefstructuur. 
  • een steekproefsgewijze toetsing bij de indicatiestelling voor eerstelijns verblijf
  • ophoging budgettair kader 2016

 

Monitor eerstelijns verblijf
Op verzoek van ActiZ zal VWS een monitor uit gaan laten voeren, waarin de clientstromen van de cliënten binnen het eerstelijns verblijf gevolgd zullen worden. ActiZ is van mening dat deze vorm van zorg de komende jaren een ontwikkeling door zal gaan maken. Kwetsbare ouderen blijven langer thuiswonen en toegang tot de Wlz is strenger geworden. Hierdoor komt er een grotere groep clienten die mogelijk een beroep doen op deze voorzieningen voor tijdelijke zorg en ondersteuning. ActiZ zou graag zien dat dit nader onderzocht wordt.

 

Vereenvoudigen tariefstructuur : indikking prestaties in 2016
Gedurende 2015 is te zien dat met name de prestaties VV03 zonder behandeling, VV06 en VV10 met behandeling worden ingezet in de subsidieregeling. In 2016 zal de tariefstructuur dan ook vereenvoudigd worden naar deze prestaties.

 

Publicatie subsidieregeling 2016 eerstelijns verblijf : budgettair kader 180 miljoen
De verwachting is dat de subsidieregeling voor 2016 over het eerstelijns verblijf in november wordt gepubliceerd. Het subsidiekader van 2016 kent een ophoging, het totale budget is € 180 miljoen.
Dit is, mede op aandringen van ActiZ, gebaseerd op daadwerkelijk gebruik van eerstelijns verblijf in 2015. ActiZ zal de budgettaire ontwikkelingen nauw volgen.

 

Vervolgstappen
In aanloop naar 2017, zullen er een aantal stappen gezet worden richting het onderbrengen van deze zorg in de Zvw. In november stelt Verenso in overleg met de betrokken beroepsgroepen een verwijsinstrument vast, eind 2015 stelt het Zorginstituut de duiding vast en de NZa stelt voor 1 juli 2016, met de informatie uit het verwijsinstrument en de duiding, prestaties en tarieven vast voor 2017. De komende periode zullen we u hier nader over informeren.

 

Budgettaire ontwikkelingen 2015 : signalen niet vergoeden geleverde productie
Gedurende het jaar 2015 hebben wij diverse signalen gekregen dat het financieel kader voor het eerstelijns verblijf ontoereikend is. In juli heeft dit geleid tot een aanpassing van het budgettair kader voor het eerstelijns verblijf van de initiële 96 miljoen naar 163 miljoen. Dit is middels en eerste en een tweede aanvullende tranche aan de Wlz uitvoerders gebeurd. Op dit moment ontvangt ActiZ opnieuw signalen dat er grote problemen zijn ten aanzien van de bekostiging van reeds geleverde zorg. ActiZ is hierover met partijen in gesprek en beraamt zich met leden op verdere stappen.

 

Meer informatie hierover lees u hier  

Laatste nieuws