nieuws

03 januari 2019

Update donderdag 3 januari 2019

De zorg kan beter worden georganiseerd

De vraag naar zorg thuis groeit door de wens van ouderen langer thuis te blijven wonen, doordat verzorgingshuizen zijn gesloten en de drempel voor een verpleeghuis hoger is. Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel is marktwerking ingevoerd. Dit stimuleerde zorgaanbieders tot 'verkopers van producten', wat leidde tot meer zorg verlenen dan wellicht nodig en tot inefficiënt werken. Meer zorg omdat je in het marktdenken de klant tegemoet moet komen, en inefficiëntie omdat zorgverleners verder moeten reizen. In de ouderenzorg leidt dit tot grote problemen.

De oplossing is niet meer geld maar anders organiseren. Eén zorggroep per dorp of wijk voor hulp bij het huishouden en voor thuiszorg. Enkele verzorgenden en helpenden, die deel uitmaken van een klein team helpen de zorgvragers. Het team wordt aangestuurd door een coördinerend verpleegkundige die verpleegkundige zorg verleent, indicaties stelt en spreekuur houdt in het buurthuis, waar ouderen en familieleden hun vragen en zorgen kunnen bespreken. De ervaring leert dat gemiddeld minder zorg geleverd wordt maar de tevredenheid van de zorgvragers en de familie groter is. Seniorenverenigingen kunnen helpen de algemene belangen van ouderen te behartigen. Wellicht is hier een rol weggelegd voor de gemeente. Zij kan als uitvoerder en financier van de WMO de regie nemen om de zorg in de thuissituatie per dorp of wijk te organiseren.

Eindhovens Dagblad 3-1-2018

Jongere met lichte beperking belandt vaker in gevangenis

Jongeren met een licht verstandelijke beperking komen vaker in de problemen dan leeftijdgenoten. Daarnaast worden ze sneller gepakt als ze iets strafbaars doen omdat ze de gevolgen niet overzien. Dat schrijft criminoloog Hendrien Kaal, lector 'Licht verstandelijke beperking en jeugdcriminaliteit' in haar boek Kom me horen, waarin elf levensverhalen staan opgetekend van delinquente jongeren met een licht verstandelijke beperking. Onderzoeker Kaal schat dat zo'n 30 à 40 procent van de gevangenispopulatie een licht verstandelijke beperking heeft.

Het probleem is dat we zo'n beperking niet herkennen, benadrukt de criminoloog: ‘Een licht verstandelijke beperking is niet aan iemand af te zien, diagnoses zijn vaak niet gesteld, aldus Kaal’ die de zogeheten SCIL ontwikkelde, een test die als ‘waarschuwingsvlaggetje’ kan worden gehesen. Onder meer de Raad voor de Kinderbescherming, bureau Halt, de ggz, huisartsen en reclasseringsmedewerkers maken er gebruik van. De criminoloog signaleert dat jongeren met een verstandelijke beperking bij ontsporingen ‘snel worden doorgeschoven’. Ze worden overgeplaatst omdat ze bijvoorbeeld agressief zijn tegen medebewoners. Ook grijpen hulpverleners in de gehandicaptensector sneller naar het strafrecht dan twintig jaar geleden. Kaal: ‘Als hij of zij zonder begeleiding en behandeling vast komt te zitten, gaat het al gauw van kwaad tot erger. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking moet je kijken waar het probleemgedrag vandaan komt en daar wat aan gaan doen. Daarnaast is het belangrijk dat de jongeren het gevoel hebben dat ze erbij horen, dat ze mensen om zich heen hebben die oprecht betrokken zijn en niet alleen geërgerd op hen reageren.’

NRC Next 3-1-2018

Slechts een klein stapje vooruit

Wie over twee weken zijn loonstrook bekijkt, ziet onder de streep zo’n 50 euro meer dan in december 2018. Vooralsnog lijken werkgevers bijzonder voorzichtig met het geven van loonsverhogingen. Het afgelopen jaar, met een arbeidsmarkt die alsmaar krapper werd, gingen de cao-lonen met ’slechts’ 2,1 procent omhoog, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er zijn wel uitschieters: de zorg, de bouw, de schoonmaak krijgen meer salaris. De inflatie lijkt iets lager uit te komen, op 1,7 procent.

Volgens cao-coördinator Zakaria Boufangacha van vakbond FNV gaan veel mensen er dit jaar nauwelijks of beperkt op vooruit. ‘De zorgkosten, de energierekening en het btw-tarief stijgen en dat treft mensen met een laag loon, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden het hardst.’ Ook het CNV maakt zich grote zorgen of de gemiddelde werknemer er in koopkracht op vooruitgaat. ‘Voor grote groepen werknemers is dat nog maar de vraag, aangezien er veel cao’s zijn die nog afgesloten moeten worden. Werkgevers zijn niet altijd bereid om de lonen flink te verhogen’, zegt een woordvoerder. Bij het ministerie van Sociale Zaken zijn ze tevreden met de eerste loonstrookjes. „De minister schreef voor de kerst dat het eerste loonstrookje van 2019 voor vrijwel iedereen gunstig uitvalt. Dat beeld komt overeen met de berekeningen van Raet”, aldus een woordvoerster.

Telegraaf 3-1-2019

‘Werkgever moet meer doen om personeel te behouden voor zorg’

Werkgevers moeten beter hun best doen om mensen te behouden voor de zorg. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het eerste rapport van de Commissie Werken in de Zorg. Een opvallende constatering is dat de zorgsector zich richt op het verhogen van de instroom van nieuw personeel, terwijl de uitstroom van mensen die nu in de zorg werken misschien wel een groter probleem is. De oorzaak is complex. Het heeft te maken met het management, de inhoud van het werk en de werkdruk, maar ook met onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris. "Instellingen moeten in elkaars keuken kijken, samen leren (Hoe doe jij het? Waarom is jouw verzuim zo laag? Wat maakt jouw instelling zo aantrekkelijk?), sollicitanten verwijzen naar de buurinstelling als je zelf onvoldoende plek hebt en afspreken geen medewerkers bij elkaar weg te trekken", aldus de commissie. Het rapport bevat ook kritiek op het stimuleringsbeleid van de overheid, met name op het extra geld dat is gereserveerd voor de verpleeghuiszorg. Dat zou anders moeten worden besteed dan nu is bedacht. "Er wordt door de overheid 2,1 miljard euro specifiek aan de verpleeghuiszorg besteed, terwijl veruit de meeste ouderen thuis zorg krijgen", stelt het rapport. Het helpt als een groter deel van de beschikbaar gestelde middelen aan vernieuwende oplossingen besteed kan worden." Het rapport verwijt de overheid tot slot op te roepen tot regionale oplossingen, maar in haar eigen regelingen en systemen zich te richten op afzonderlijke instellingen en sectoren. "Als onderdeel van de werkagenda van het actieprogramma Werken in de Zorg ziet de commissie graag verkend hoe er een betere aansluiting kan komen tussen de regionale, sector overstijgende ambities en de wijze waarop deze vanuit de overheid en andere partijen worden gefaciliteerd en gefinancierd."

Skipr 2-1-2019

 

Ga naar alle updates

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws