06 oktober 2020Informatisering, VVT Nieuws

VWS Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing gepubliceerd

Eind september heeft het ministerie VWS een voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing naar de Kamer gestuurd. Deze geeft een overzicht van de acties die de overheid deze kabinetsperiode heeft genomen om de digitalisering in de zorg te stimuleren. Daarin geeft VWS ook reactie op de verschillende rapporten en adviezen.

In de voortgangsrapportage Innovatie en Zorgvernieuwing staan onder andere de volgende acties die genomen worden:

  • Eind dit jaar komt er een subsidieregeling waarmee zorgorganisaties digicoaches kunnen opleiden die vervolgens binnen hun eigen organisatie collega’s kunnen coachen.
  • Significant heeft de opdracht gekregen om bewezen tijdbesparende technologieën voor de ouderenzorg (intra- en extramuraal) die snel opschaalbaar zijn, in kaart te brengen. De resultaten worden begin 2021 opgeleverd. ActiZ is lid van de begeleidingscommissie.
  • Innovatie is ook één van de vier kernelementen van het Wlz-zorginkoopkader 2021-2023. Zorgaanbieders dienen een visie op technologische innovatie voor hun organisatie te ontwikkelen en daadwerkelijk innovaties te gaan toepassen. In overleg met zorgkantoren wordt de inkoop van innovatie in het najaar verder geconcretiseerd.
  • De NZa heeft op 17 september jl. bekend gemaakt dat de tijdelijke verruimingen voor zorg op afstand die per 1 maart van dit jaar zijn ingegaan per 1 januari 2021 structureel gemaakt worden.
  • Het kan helpen als zorgaanbieders digitale zorg (separaat) kunnen registeren en zorgverzekeraars het gebruik van digitale zorg kunnen monitoren. Met veldpartijen en de NZa samen wil VWS dit op een lastenarme wijze.
  • Het advies van de RVS om duidelijke doelen te stellen is in lijn met het eerdere advies van de Algemene Rekenkamer aan VWS om doelstellingen te formuleren die passen bij haar rol en verantwoordelijkheid. Digitale zorg is immers geen doel, maar een middel om de zorg naar de toekomst toe te behouden en verbeteren. In het najaar komt RIVM met een voorstel hiervoor.
  • Zorgverzekeraars geven aan dat zij gaan doorpakken op het terrein van innovatie. Dat betekent dus ook dat zorgverzekeraars zich hard moeten maken voor het invoeren van bewezen digitale innovaties. In 2020 is VWS met een aantal verzekeraars en ZN gestart met de gevraagde inventarisatie. Hoewel er het nodige bewijs is dat bepaalde toepassingen werken, hangt het daadwerkelijk effectief functioneren sterk af van de organisatie en inrichting van de zorg. Inmiddels zijn verzekeraars bezig met het inrichten van een kenniscentrum Digitale Zorg. Definitieve besluitvorming hierover wordt in oktober verwacht.

 

Digitaal Denken en Doen

ActiZ heeft in haar visie Digitaal Denken en Doen aan gegeven dat digitalisering van de zorg noodzakelijk is om de zorg toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit te houden. ActiZ is voorstander van maatregelen die de digitalisering ondersteunen en versnellen. ActiZ is voor integratie van digitale zorg in het reguliere zorg proces. Daarom is ActiZ geen voorstander van separate plannen en registraties.

Bijlagen:

Laatste nieuws

1-DSC_0927-001
I.

Inge Steinbuch-Linstra