05 mei 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Verruiming NOW-regeling onder voorwaarden

In de Tijdelijke NOW-regeling is het uitgangspunt dat bij een concern de omzetdaling van het gehele concern de basis vormt voor de berekening van de NOW-subsidie. Dit uitgangspunt is aangepast en onder voorwaarden kunnen nu ook individuele werkmaatschappijen aanspraak maken op de NOW-regeling.

Aanpassing concernbepaling

In de praktijk kan het zo zijn dat in een concern bij een bepaalde werkmaatschappij de omzet met meer dan 20% daalt, terwijl de activiteiten van de andere werkmaatschappijen van het concern wel doorlopen (of zelfs beter draaien) en op concernniveau daarom geen sprake is van een omzetdaling van ten minste 20%. Tot op heden konden werkmaatschappijen van een concern niet individueel een beroep op de regeling doen. Als er dan geen interne solidariteit tussen de werkmaatschappijen en/of onderdelen binnen het concern is, dan kan dit tot ertoe leiden dat de individuele werkmaatschappij toch overgaat tot ontslag. Om dit te voorkomen kunnen nu individuele werkmaatschappijen een beroep doen op de NOW-regeling.

Omzetverlies bij concern met minder dan 20 % omzetverlies

De hoofdregel in de NOW-regeling, dat bij 20 % omzetverlies voor het gehele concern de regeling kan worden aangevraagd, blijft gelden. Op verzoek van onder meer de Stichting van de Arbeid en het bedrijfsleven heeft de Minister het voor concerns met minder dan 20% omzetverlies mogelijk gemaakt dat ook een individuele werkmaatschappij binnen een concern de NOW-subsidie kan aanvragen op basis van de omzetdaling van de betreffende werkmaatschappij. De werkmaatschappij moet dan wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben. Onderdelen van rechtspersonen, zoals een autonoom aan het economisch verkeer deelnemend onderdeel, een vestiging of een businessunit komen niet in aanmerking.

Voorwaarden

Aan deze versoepeling worden de volgende voorwaarden verbonden:

  • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen tot en met de datum van de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening over 2020 wordt vastgesteld;
  • Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers sluit een akkoord met vakbonden over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Bij werkmaatschappijen met minder dan 20 werknemers volstaat akkoord van een vertegenwoordiging van werknemers. Daardoor zijn er garanties dat gebruik van deze uitzondering daadwerkelijk noodzakelijk is voor werkbehoud binnen de concerns;
  • Er mag geen personeels-bv binnen het concern aanwezig zijn. Bij dergelijke concerns zal altijd worden uitgaan van de omzetdaling op concernniveau. Op dat niveau komen de omzet(daling) en de inzet van het personeel immers samen.

De controle op de voorwaarden vinden plaats door de accountant. In de standaarden voor accountants zullen deze aanvullende controlewaarborgen nader worden uitgewerkt.

Andere wijzigingen

Naast de wijziging op de concernbepaling in de NOW-regeling zijn de volgende wijzigingen in de regeling opgenomen waaronder:

  • Het schrappen van de verplichting melding loonkostensubsidie: al eerder is per brief aan de Tweede Kamer gemeld dat is besloten dubbele financiering van loonkosten voor mensen met een arbeidsbeperking onder de huidige bijzondere omstandigheden te accepteren. De verrekening van de subsidie op grond van de NOW met de loonkostensubsidie blijkt te ingewikkeld en feitelijk niet uitvoerbaar. Hiermee voorkomt men onrust bij werkgevers die mensen uit de doelgroep banenafspraak in dienst hebben.
  • De instemming van de openbaarmaking gegevens NOW. In de regeling is opgenomen dat door het indienen van een subsidieverzoek, een subsidieaanvrager instemt met het eventueel openbaar maken van informatie die hij verstrekt heeft aan UWV bij aanvraag en gegevens uit zijn subsidiedossier.

De gewijzigde regeling en toelichting vindt u hier

De eerdere berichtgeving door ActiZ over de NOW regeling vindt u hier.

Karin de Poorter

Laatste nieuws