10 november 2020Financiering, VVT Nieuws

Vernieuwde wachtlijstregistratie Wlz-cliënten

Vanaf 1 januari 2021 geldt een nieuwe registratie van de wachtenden voor de Wlz. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en het Zorginstituut hebben nieuwe wachtstatussen en classificaties van wachtenden uitgewerkt. De nieuwe indeling moet leiden tot beter zicht in de wachtlijsten. Zorgkantoren informeren zorgaanbieders over de nieuwe wachtlijstregistratie.

Nieuwe wachtstatussen en classificaties

De nieuwe wachtlijstregistratie voor Wlz-cliënten gaat per 1 januari 2021 in. Het gaat om de volgende indeling van vier wachtstatussen:

  • Urgent plaatsen
  • Actief plaatsen
  • Wacht op voorkeur
  • Wacht uit voorzorg

Bij iedere wachtstatus hoort een classificatie, een voorbeeld van een classificatie is ‘doorstroom GRZ’. Met deze nieuwe indeling ontstaat er meer nuance in de wachtlijstinformatie dan in de huidige indeling. Er ontstaat meer zicht in de situatie die voor de cliënt speelt. Daardoor kan de nieuwe indeling zorgkantoren en zorgaanbieders ook helpen bij de zorgbemiddeling van de wachtenden.

Via de release van iWlz 2.2 van het Zorginstituut komt de nieuwe standaard voor wachtlijstregistratie per 1 januari 2021 beschikbaar. Wlz-cliënten die vanaf die datum instromen in de Wlz kunnen door zorgaanbieders volgens de nieuwe indeling worden geregistreerd in het iWlz-berichtenverkeer met het zorgkantoor.

Wlz-cliënten op de wachtlijst per 31 december 2020

Wlz-cliënten die op 31 december 2020 op de wachtlijst staan zullen ook volgens de nieuwe wachtstatussen en classificaties door de zorgaanbieder geregistreerd dienen te worden. Een deel van de cliënten zal door de natuurlijke doorstroom van de wachtlijst naar verblijf automatisch van de wachtlijst af gaan. Van de overige wachtenden is een omzetting van de huidige status naar de nieuwe wachtlijstregistratie nodig. Daarbij is zoveel mogelijk aangesloten bij de natuurlijke contactmomenten die de zorgaanbieder met de wachtenden heeft. De gevraagde omzetting naar de nieuwe wachtlijstregistratie ziet er als volgt uit:

Actief wachtenden => voor 1 april 2021
Niet actief wachtenden => voor 15 mei 2021
Niet wachtend/wacht op voorkeur => voor 1 juli 2021

Zorgkantoren informeren zorgaanbieders

Zorgkantoren informeren in november de zorgaanbieders over de nieuwe wachtlijstregistratie. Daarbij komt aan de orde wat de invoering van de nieuwe registratie voor zorgaanbieders betekent. De informatie van de zorgkantoren komt beschikbaar via de eigen sites en bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, digitale bijeenkomsten en regiotafels. Daarnaast publiceert ZN begin december het landelijke Voorschrift Zorgtoewijzing 2021 met een uitwerking van de nieuwe wachtlijstregistratie, toelichtingen op de wachtstatussen, voorbeelden, etc.  

Zorginstituut draaiboek release iWlz 2.2

Het Zorginstituut heeft op de site iStandaarden het draaiboek gepubliceerd van de migratie iWlz 2.1 naar iWlz 2.2. Het draaiboek voorziet ook in informatie over de wachtlijstregistratie. Daarin komt de overgang van de huidige naar de nieuwe wachtstatussen en classificaties aan bod. ZIN organiseert in de periode tussen eind november en begin december 2020 vragenuurtjes over de iWlz 2.2. Zorgaanbieders ontvangen van het Zorginstituut via de mail een uitnodiging voor de vragenuurtjes.

Herma_klein

Laatste nieuws