11 juni 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

Veel aandacht voor ouderenzorg in raamplan artsenopleiding 

ActiZ is blij met het nieuwe raamplan artsenopleiding 2020, dat richting geeft aan de dokters van de toekomst. In het nieuwe raamplan ligt het accent op preventie en gezondheid, innovaties én op ouderenzorg. Het nieuwe raamplan komt tegemoet aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en biedt ruimte aan realistische carrièreperspectieven voor artsen, die in de toekomst vooral buiten de medisch specialistische zorg liggen. Een pleidooi dat ActiZ al langer ondersteunt.

Focus verschuift

Het raamplan bevat de eindtermen voor de opleiding geneeskunde waarin breed wordt opgeleid om de uitdagingen van de zorgsector het hoofd te bieden. Op basis van het raamplan kunnen de acht geneeskundeopleidingen hun curriculum zelf opnieuw vormgeven in de opleiding tot basisarts. Een veranderend zorglandschap vraagt om een persoonsgerichtere benadering en zorg op de juiste plek. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen om andere thema’s en vaardigheden in de opleiding zoals zorg op afstand, behoud van gezondheid en kwaliteit van leven. Het nieuwe raamplan schetst een realistisch toekomstbeeld van het vak geneeskunde. Waarbij de focus verschuift van ziekenzorg naar gezondheidszorg zowel in als buiten het ziekenhuis. Zorg waarbij niet alleen meer overleg en besluitvorming gezamenlijk met de patiënt/cliënt en naasten zal zijn, maar waarin ook een goede samenwerking wordt gevraagd met medische, zorg en welzijn- professionals in brede zin. Dit brengt ook een verandertaak met zich mee voor de UMC’s. Ook zij dienen, gezien de focus op academische zorg nu, de partners in de eerste en tweede lijn én in de maatschappelijke gezondheidszorg intensief te betrekken bij de inrichting en de uitvoering van de opleiding geneeskunde.

Ouderengeneeskunde prominenter in de opleiding

Veel aandacht is er in het plan om studenten ervaring te laten opdoen in de ouderenzorg, zowel in de verpleeghuizen als daarbuiten. Een logische en noodzakelijk stap gezien de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande vraagstukken. Het vernieuwde raamplan zal dan ook effect hebben op meer vraag naar stages en coschappen in de VVT-branche. ActiZ en betrokken partijen als SOON, SBOH en Verenso hebben al een plan van aanpak ontwikkeld, om de instroom van artsen in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde te vergroten. Een belangrijk actiepunt in dit plan is om ouderengeneeskunde tot een vast onderdeel van het studiecurriculum te maken, zodat studenten meer bekendheid met het vak krijgen. Met het nieuwe raamplan wordt deze wens vervuld.

Appèl op praktijkopleiders in de VVT 

Meer stages in de toekomst voor geneeskundestudenten in de ouderenzorg, vraagt ook een inspanning van de opleidende zorgorganisaties op het gebied van voldoende opleidingscapaciteit en een aantrekkelijk leerklimaat met een goede inhoudelijke stage aansluitend bij de opleiding. Een andere actie in het genoemde plan van aanpak om meer studenten kennis te laten maken met de ouderenzorg is een stagevergoeding voor de geneeskundestudent. Door het opnemen van een betaalde stagevergoeding in het opleidingsbeleid is het voor de geneeskundestudent aantrekkelijk om een stage te volgen. Om zorgorganisaties hierin te faciliteren heeft ActiZ een model- stageovereenkomst voor de geneeskundestudent opgesteld, die tevens goed aansluit bij de ontwikkelingen als gevolg van het nieuwe raamplan.

Karin de Poorter

Laatste nieuws