nieuws

29 mei 2019Kwaliteit

Update Kwaliteitskader Wijkverpleging–PREM

Eerder hebben wij u geïnformeerd over de kwaliteitsinformatie wijkverpleging 2019. Oorspronkelijk was het de bedoeling om voor 2019 drie indicatoren wijkverpleging 2019 te meten, namelijk:

  • Cliëntervaringen via PREM wijkverpleging
  • Pilot kwetsbaarheid via de GFI of TFI gecombineerd met een aantal vragen uit de Intermed

  • Ongeplande ziekenhuisbezoeken op basis van declaratiedata

Vanwege extra subsidievoorwaarden vanuit VWS duurt het proces voor het gunnen van de opdracht voor de Trusted Third Party (TTP) voor het verwerken van de data veel langer van verwacht.

De landelijke partijen hebben om die reden voor een tussenoplossing gekozen voor 2019.

Clientervaringen

Aanbieders vragen via een meetbureau (of zelf) de PREM uit. De meetbureaus (of aanbieders zelf) koppelen de PREM op teamniveau terug binnen de zorgorganisatie. Daarnaast leveren zij de gegevens op cliëntniveau door aan ZorgkaartNederland. Aanbieders dragen er zorg voor dat de resultaten van de NPS op organisatieniveau bij de TTP komen en de TTP levert deze gegevens door naar het ODB van ZINL en aan ZN. In 2019 gebeurt dit nog via dezelfde TTP als in 2018.

Voor de meting van de PREM wijkverpleging is een codeboek geschreven. Het eerder gecommuniceerde handboek is vanwege de recente ontwikkelingen niet meer actueel. Om die reden adviseren wij u om bij de meting van de PREM wijkverpleging gebruik te maken van dit codeboek. Mocht u al gestart zijn met een meting, dan kunt u de meting continueren.

Pilot kwetsbaarheid

De komende periode zal de pilot kwetsbaarheid verder vormgegeven worden. De verwachting is, de pilot vanaf het najaar 2019 van start zal gaan. Aanbieders kunnen vrijwillig meedoen met deze pilot.  

Ongeplande ziekenhuisbezoeken

Vektis zal de data over ongeplande ziekenhuisbezoeken aanleveren bij de TTP om deze data vervolgens door de TTP terug te koppelen aan de zorgorganisaties. De verwachting is, dat deze terugkoppeling aan aanbieders vanaf het najaar 2019 mogelijk is.

Voor 2019 alleen uitvraag PREM Wijkverpleging

Voor 2019 geldt enkel de uitvraag van de PREM Wijkverpleging. Zodra wij meer informatie hebben over de start van de andere 2 indicatoren zullen wij u hierover informeren. 

Voorbeeldbrieven en verwerkersovereenkomst beschikbaar voor PREM

Voor de uitvraag van de PREM zijn voorbeelden van informatiebrieven/een toestemmingsformulier voor cliënten beschikbaar, afgestemd op de methode van uitvraag (online, per post, of telefonische interviews). Deze formulieren kunnen naar keuze worden aangepast door de zorgaanbieder en/of het meetbureau. ActiZ gaat ervan uit dat als de zorgaanbieder zelf de informatiebrief naar de cliënten stuurt (waarna deze kunnen kiezen of zij de vragenlijst naar een meetbureau terugsturen of niet), geen aparte toestemming nodig is. Als de zorgaanbieder de gegevens van de cliënt wil overdragen aan een meetbureau, welke de client aanschrijft of anderszins benadert, dan is wel voorafgaand toestemming nodig door de zorgaanbieder.

Tevens is een format voor een verwerkersovereenkomst (AVG) beschikbaar voor de relatie tussen de zorgaanbieder en het meetbureau/onderzoeksbureau. Het betreft uitdrukkelijk een model, waarbij bepalingen kunnen worden toegevoegd of gewijzigd aan de voorliggende situatie.

 

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws