25 september 2020VVT Nieuws, Wonen

TNO bevestigt zorg van ActiZ: vraag naar verpleeghuiszorg stijgt enorm

Het ministerie van VWS onderschrijft de uitkomst van een onderzoek door TNO naar de capaciteitsopgave in de verpleeghuiszorg. Minister De Jonge vatte het rapport in een brief aan de Tweede Kamer samen. TNO becijferde dat de aankomende 20 jaar meer dan 100.000 extra plekken gerealiseerd moeten worden. ActiZ branchevereniging van zorgorganisaties herkent het gesignaleerde tekort maar maakt zich grote zorgen over het gebrek aan daadkracht en regie bij het ministerie van VWS rond de zorg voor ouderen.25066BuitengwZorgzaam.jpg

Opgave verpleeghuiszorg enorm: 100.000 extra plekken nodig

TNO maakte de prognose van de benodigde capaciteit voor verpleeghuiszorg de komende decennia in opdracht van het ministerie van VWS. Het rapport van TNO werd eind augustus naar de Tweede Kamer gezonden en  bevestigt wat ActiZ al meermaals heeft aangekaart. De groei van het aantal ouderen en het tekort aan zorgmedewerkers zijn sterk van invloed op de vraag naar zorg en de druk op de verpleeghuiscapaciteit neemt daardoor snel toe. We zien al tijden snel oplopende wachtlijsten voor verpleeghuiszorg. Eerder onderzoek van ActiZ naar de geplande capaciteitsontwikkeling liet zien dat de beoogde uitbreidingsplannen van verpleeghuisorganisaties lang niet voldoende zijn om aan de extra behoefte te voldoen. Ook het voorstel van TNO voor een nieuwe, extra gebouwenregistratie is geen oplossing: meer administratie leidt niet tot meer verpleeghuisplaatsen.

Gebrek aan daadkracht 

Minister De Jonge reageerde 21 september jl. op het rapport van TNO. De reactie is een samenvatting van het rapport plus een opsomming van activiteiten die al lopen, zoals een gebouwenregistratie en aanpassing van de wachtlijstregistratie. Wat ActiZ betreft is er op korte termijn veel meer daadkracht nodig. De huidige maatregelen schieten echt te kort om de problematiek het hoofd te bieden. De huidige verpleeghuissector heeft bij lange na niet de capaciteit en de zorgmedewerkers om de extra vraag op te vangen. Nieuwe woonzorgvormen zijn hard nodig om ouderen in de toekomst beschikbare en betaalbare zorg te kunnen bieden. Evenals een andere blik op de taken, rollen en opleidingen van professionele zorgverleners en naasten en familie.

Lokaal doen wat kan

Op lokaal en regionaal niveau moeten gemeenten, zorgorganisaties, verzekeraars, woningcorporaties, bedrijven en (maatschappelijke) organisaties aan de slag met de vraag wat zij in samenwerking met elkaar voor ouderen kunnen en willen betekenen. De doelgroep en opgave zal per regio verschillen. De oplossing is dus niet veel bouwen van hetzelfde. Een pittige én onvermijdelijke opgave, want er is geen alternatief. De diverse voorbeelden van nieuwe woonzorgvormen voor ouderen in het land laten zien dat het geen onmogelijke opgave is. ActiZ dringt al een aantal jaar bij het kabinet aan op veel meer aandacht voor de gevolgen van de vergrijzing voor de samenleving, de woningmarkt en de ouderenzorg. Het TNO rapport is opnieuw een belangrijk signaal.

Regie ontbreekt

De afgelopen jaren is er onvoldoende passende ouderenhuisvesting en uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit gerealiseerd. Wat ActiZ betreft had het kabinet hier een veel sterkere regierol moeten pakken. Op dit moment ontbreekt nog steeds een integrale aanpak op dit thema en wordt een echte oplossing opnieuw vooruitgeschoven. Een gedeelde toekomstvisie op de ouderenzorg en een stabiele bekostiging zijn daarbij cruciale randvoorwaarden. In haar beleidsreactie legt het ministerie opnieuw de verantwoordelijkheid voor de enorme bouwopgave vooral bij lokale partijen. ActiZ gaat graag met het ministerie van VWS in gesprek over wat er nodig is om de enorme uitdaging het hoofd te bieden.

Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws