nieuws

09 oktober 2019VVT Nieuws

'Tijd voor plannetjes is voorbij’

Opgave vergrijzing dringt door in Den Haag

‘Ik schrik me te pletter van deze cijfers’, stelde Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks onlangs bij het rondetafelgesprek over wonen en zorg voor ouderen in de Tweede Kamer. Hij was als woningwoordvoerder verrast over de enorme opgave die ons land wacht door de grote toename van het aantal ouderen door de vergrijzing. Namens ActiZ nam zorgbestuurder Rick Hogenboom deel aan het rondetafelgesprek. Hij lichtte het position paper van de branchevereniging toe. Van ANBO tot Zorgverzekeraars Nederland werd de visie van ActiZ gedeeld dat er dringend actie nodig is om antwoorden te vinden op de stijgende vraag naar ouderenzorg.

Kritische Kamer

Ook tijdens eerdere debatten over wijkverpleging en het actieprogramma Langer Thuis in de Tweede Kamer was er breed gedeelde onrust onder Kamerleden over het gebrek aan voorbereiding op de toename aan ouderen en groeiende vraag naar ouderenzorg. ‘De problemen kon u van mijlenver zien aankomen’, beet Kamerlid Agema (PVV) minister De Jonge toe. ‘Er moet nu iets gebeuren, in plaats van allerlei populaire programma’s het land in te slingeren.’ Het Tweede Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) stelde  dat de minister te maken heeft met een taai en complex probleem, maar zijn aanpak ervan blijft hangen in "plannetjes". ‘We moeten een spade dieper’, aldus Ellemeet.

D66-er Bergkamp hamerde tijdens het debat over wijkverpleging op 11 september op de rol van gemeenten in het wijkgericht werken. Ook was er wederom veel discussie over de tarieven en het al niet volledig doorvertalen van de OVA-ruimte in de tarieven die verzekeraars bieden. Het volledig doorvertalen is afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging.

Daarnaast kwam het toetredingsbeleid voor nieuwe zorgaanbieders veelvuldig aan de orde. ActiZ wees voorafgaand aan de debatten in onder andere  Zorgvisie, de Volkskrant, NOS en Medisch Contact op het belang van een strenger toetredingsbeleid. Zo dringt ActiZ bijvoorbeeld aan op een vergunningplicht en strengere handhaving door de overheid. ‘Als het kabinet het lek in de markt niet dicht, blijft het dweilen met de kraan open’, aldus ActiZ-bestuurder Jeroen van den Oever tegenover Zorgvisie.

Gebrek aan samenhang

In een paper ter voorbereiding op het debat deed ActiZ concrete voorstellen om de ambities voor de toekomst van de zorg voor ouderen waar te maken. Zo was er veel aandacht voor de door ActiZ aangekaarte samenhang tussen wonen en zorg voor ouderen, of liever het gebrek aan deze samenhang.  De Tweede Kamer stemde in met moties die de  samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgorganisaties rond de woonopgave voor ouderen moet bevorderen. Ook een eerder aangehouden motie van ChristenUnie die oproept concrete afspraken te maken over de beschikbaarheid van woningen voor ouderen, werd ingediend en aangenomen. Minister De Jonge concludeerde ‘dat de urgentie in alle toonaarden is onderstreept’.

Juiste zorg op de juiste plek

Het actieprogramma Langer Thuis kan niet los gezien worden van de wachttijden in verpleeghuizen of andere zorgvormen, stelden Kamerleden. De minister zei toe dat hij voor de Kerst met een wetswijziging komt om de niet-cliëntgebonden financiering voor zorgcoördinatie gemakkelijker te maken. Daarmee kunnen cliënten adequaat doorverwezen worden naar zogeheten ‘white label bedden’, zodat de juiste zorg op de juiste plek geboden kan worden. ActiZ voert al geruime tijd een lobby om in de eerste plaats de financiering van deze coördinatiefuncties voor het eerstelijnsverblijf (ELV) adequaat te regelen.

Contourennota

Tijdens Prinsjesdag gaf het kabinet aan te willen werken aan een ‘contourennota’ voor de zorg van de toekomst. Wat ActiZ betreft moet hierin in elk geval aandacht komen voor de prognoses en bijbehorende publieke verwachtingen voor de ouderenzorg.  Het aantal ouderen stijgt fors en de vraag naar ouderenzorg neemt navenant toe. Het is wat ActiZ betreft tijd voor durf en lange termijnvisie om de zorg in de toekomst beschikbaar en betaalbaar te houden. En die zorg zal er anders uitzien dan nu. We moeten ons als samenleving uitspreken over hoe we in de toekomst oud willen worden en welke zorg en ondersteuning we van elkaar en van de overheid kunnen en mogen verwachten. De komende periode formuleert ActiZ samen met de leden de speerpunten voor deze contourennota.

De tweede termijn van het Kamerdebat over wijkverpleging wordt gehouden op woensdag 13 november.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
Olfert Koning - vierkant200

Laatste nieuws