nieuws

12 augustus 2019Wet en regelgeving

Stand van zaken Wet zorg en dwang

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet wordt samen met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. Het doel van de wet is veilige en goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen beslissen of niet willen.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van VWS organiseert in september 2019 acht informatiebijeenkomsten over de Wet zorg en dwang. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor zorgprofessionals en beleidsmedewerkers. Aanmelden is mogelijk via www.aanmelder.nl/wetzorgendwang 

Integrale wettekst Wzd

ActiZ heeft samen met de VGN een integrale versie van de Wet zorg en dwang [in onderhoud] laten maken, waarin zowel de Wijzigingswet zorg en dwang als het Besluit zorg en dwang zijn verwerkt. Met een inhoudsopgave en een rubricering hebben wij de wettekst wat toegankelijker proberen te maken.

Uitvoeringsregelgeving

Er is een ministeriële regeling voor de Wzd in de maak die regels stelt over registratie en rapportage van onvrijwillige zorg, de zorgverantwoordelijke, de externe deskundige en over technische standaarden. Een consultatieversie hiervan wordt verwacht in augustus.

Daarnaast werkt het ministerie van VWS aan het locatieregister. Naar verwachting is er op 1 november 2019 een voorziening gereed waarin locaties kunnen worden vastgelegd. Zorgaanbieders die locaties met een Bopz-aanmerking hebben worden automatisch in dit register opgenomen op de datum van inwerkingtreding van de Wzd. Andere zorgaanbieders, die na inwerking­treding van de Wzd cliënten willen kunnen opnemen op basis van een besluit tot opname en verblijf of rechterlijke machtiging, zullen zich eerst in dit locatieregister moeten registreren.

In augustus gaat het ministerie van VWS op www.dwangindezorg.nl guidance geven over het begrip 'accommodatie'. Onder accommodatie verstaat de Wzd in ieder geval een gebouw waar cliënten met een indicatie voor langdurige zorg verblijven. Wordt in andere gebouwen van de zorgaanbieder of bij cliënten thuis onvrijwillige zorg verleend, dan is dat ambulante onvrijwillige zorg waarbij aan aanvullende eisen moet worden voldaan. Daarom is guidance op dit terrein welkom.

De Wzd biedt de mogelijkheid om op basis van een uitvoeringsregeling cliënten zonder psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking onder de Wzd te brengen. Deze mogelijkheid bestaat ten aanzien van cliënten met ziekten en aandoeningen die gedrags­problemen of regieverlies veroorzaken waardoor ernstig nadeel kan ontstaan. De Wzd noemt dit gelijkgestelde aandoeningen. Het ministerie van VWS publiceert haar beleidsvoornemens uiterlijk in augustus op www.dwangindezorg.nl 

Toolkit

Op de website van ActiZ staat een toolkit over de Wet Zorg en Dwang. Op deze pagina vindt u relevante informatie die zorgorganisaties helpt bij de implementatie van de Wet zorg en dwang. Ook staat er wat er nog in ontwikkeling is.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0056-001

Michiel Kooijman

Laatste nieuws