nieuws

routekaart
17 juni 2019VVT Nieuws, Wonen

Sectorale routekaart: op weg naar duurzaam vastgoed in de zorg

Zorgorganisaties willen bijdragen aan een beter klimaat. Hier hoort bij huisvesting duurzamer te maken. Samen met GGZ Nederland en de VGN heeft ActiZ een sectorale routekaart langdurige zorg laten opstellen. Deze sectorale routekaart geeft een beeld van de ‘route’ naar duurzaam zorgvastgoed. De routekaart is ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en moet worden doorberekend door het Planbureau voor de Leefomgeving. De routekaart vloeit voort uit de afspraken zoals vastgelegd in het Ontwerp Klimaatakkoord van het kabinet.

De routekaart schetst een beeld hoe het zorgvastgoed de komende tijd verduurzaamd kan worden. De routekaart langdurige zorg (er is ook een routekaart curatieve zorg) maakt een ‘foto’ van de sector (vierkante meters, energiegebruik) en beschrijft zes scenario’s om de kabinetsdoelstelling te behalen. Maatregelen en meerkosten ten opzichte van de gebruikelijke investeringen worden eveneens in beeld gebracht. De sectorale routekaart helpt zorgorganisaties bij een eigen aanpak met eigen routekaarten en zo strategisch vastgoedbeleid en de meerjarenonderhoudsplannen vorm te geven.

Het Planbureau voor de Leefomgeving gaat de concept routekaart (link naar bijlage) doorrekenen op de verwachte CO2 reductie in de peiljaren 2030 en 2050. Daarnaast vindt nog een financiële doorrekening plaats door de overheid. Na deze doorrekeningen zal de routekaart medio herfst worden bijgesteld en zal de routekaart in 2020 bestuurlijk vastgesteld worden.

Inhoud op hoofdlijnen

In de sectorale routekaart zijn de knelpunten en randvoorwaarden opgenomen om de ambitie voor 2030 en 2050 te kunnen halen. Het beeld is dat de doelstelling voor 2030 (onder voorwaarden) gehaald kan worden; voor 2050 is dat onwaarschijnlijk indien niet externe duurzame energie meegerekend kan worden. Allereerst is van belang dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg niet in het geding mag zijn als gevolg van de duurzaamheidsambities. Leveringszekerheid is daarom van groot belang. Daarnaast moeten investeringen in duurzaamheid lonend worden. Hiervoor is van belang dat er:

  • meerjarencontracten komen vanuit zorginkopers en stabiel overheidsbeleid voor de zorg zodat investeringen op natuurlijke momenten kunnen plaatsvinden;
  • voldoende bekostiging is; in dit verband is ActiZ nog in overleg over een specifieke verhoging van de NHC;
  • adequate financieringsmogelijkheden zijn;
  • aandacht is voor split incentives, bijv. bij huur.Alle maatschappelijke sectoren (onderwijs, sport, gemeentelijk vastgoed) hebben bij het ministerie van BZK hun routekaart ingeleverd en momenteel worden alle routekaarten doorgerekend met het oog op de politieke discussie. Het alternatief voor routekaarten is verduurzaming via een vorm van normering (zoals energielabels).

Betekenis voor zorgorganisaties

Aan de hand van de sectorale routekaart, kunnen zorgorganisaties een eigen routekaart naar verduurzaming van zorgvastgoed ontwikkelen. De eigen routekaart is straks nodig om richting gemeenten en bevoegd gezag aan te geven hoe het eigen vastgoed verduurzaamd wordt. Dit is belangrijk omdat gemeenten met warmtetransitieplannen komen per wijk, waarin wordt opgenomen wanneer welke wijk gasloos wordt. Van belang is dat zorgorganisaties in dit verband de eigen plannen tijdig klaar hebben en actief het gesprek aangaan met gemeenten. ActiZ hoopt nog voor de zomer te komen met een handleiding en tool die leden hierbij helpt.

Daarbij is het voornemen dat de individuele routekaart ook het instrument wordt voor de verantwoording in het kader van de informatieplicht en de verplichte energieaudit (EED).

Monitoring

In de sectorale routekaart is ook opgenomen dat op landelijk niveau een vorm van monitoring plaatsvindt over de voortgang van de CO2 reductie. Hoe deze monitoring eruit kan komen te zien, is nog onderwerp van gesprek tussen de zorgbranches en de overheid. Mogelijk dat de tool voor de individuele routekaarten hierin een rol kan spelen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0066-001
1-DSC_0306

Laatste nieuws