20 juli 2020Kwaliteit, VVT Nieuws

Resultaten Toezicht infectiepreventie en regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

In 2019 heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) in Limburg thematisch toezicht uitgevoerd naar infectiepreventie en naar regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie (ABR). Hieruit blijkt dat Limburgse zorgaanbieders op de goede weg zijn bij samenwerking tegen antibioticaresistentie. 

De inspectie bezocht in 2019 in Limburg 38 zorgaanbieders uit 9 verschillende sectoren: verpleeghuizen, thuiszorginstellingen, huisartspraktijken, ziekenhuizen, mondzorgpraktijken, revalidatiecentra, ggz-instellingen, zorgaanbieders gehandicaptenzorg en GGD’en.

Het RIVM bracht daarnaast de informatieoverdracht tussen verschillende zorgaanbieders in beeld over patiënten met bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). Bijvoorbeeld als een patiënt overgaat van een ziekenhuis naar een revalidatiecentrum, of van een ziekenhuis naar huis met thuiszorg.

Stimuleren samenwerking ABR

Het doel van het toezicht was de zorgaanbieders te stimuleren in het vormgeven van samenwerking op het terrein van ABR. De Regionale Zorgnetwerken willen in netwerkverband  antibioticaresistentie voorkomen door goed antibioticagebruik. En zij willen verspreiding van resistente bacteriën zoveel mogelijk tegengaan.

Positieve resultaten

Over het algemeen was er een positief beeld. Er is veel op orde in de regio op het gebied van infectiepreventie, antibioticabeleid, registratie en overdracht en goed bestuur. Op deze manier dragen zorgaanbieders bij aan het voorkomen van verspreiding en ontstaan van resistente bacteriën. De zorgaanbieders waren in verschillende mate aangesloten bij het regionale zorgnetwerk ABR, zo was mondzorg bijvoorbeeld niet aangehaakt. De zorgaanbieders zien meerwaarde van verdere samenwerking.

Tegelijkertijd werd gesignaleerd dat reiniging, desinfectie en sterilisatie niet altijd volgens de geldende richtlijnen gebeurde. Zorgverleners en patiënten waren niet altijd goed en op tijd geïnformeerd. Sturing op kwaliteit en deskundigheid van medewerkers kan beter.

De resultaten van dit toezicht zijn gepubliceerd op de website van de IGJ.

Een beknopte versie van de resultaten kunt u lezen in de factsheet ‘Toezicht infectiepreventie en Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie’. Voor een breder beeld van dit toezicht zie ook de interactieve infographic.

 

LET WEL: De resultaten van dit toezicht zijn uit 2019 en zijn geen weergave van de huidige situatie rondom COVID-19. Daarom kunnen uit deze bevindingen geen conclusies getrokken worden of de getoetste zorgaanbieders voorbereid waren op de corona-uitbraak.

1-DSC_0443-001

Laatste nieuws