04 augustus 2020Financiering, VVT Nieuws

Portaal open voor aanlevering tussentijdse realisatie kwaliteitsbudget 2020

Zorgaanbieders moeten de tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget 2020 over de eerste helft 2020 aanleveren vóór 1 september. Hiervoor is het Vektis Portaal opengesteld. ZN geeft een toelichting op de samenloop van het kwaliteitsbudget en de gevolgen van de Covid-19-uitbraak.

 

Tussentijdse aanlevering

Zorgaanbieders dienen vóór 1 september eenmalig de tussentijdse realisatie van het kwaliteitsbudget in over de eerste helft van 2020 in. Zie hiervoor dit bericht. Zorgkantoren gebruiken deze gegevens bij de herschikking van het kwaliteitsbudget 2020.

Samenloop kwaliteitsbudget 2020 en gevolgen Covid-19-uitbraak

De afgelopen periode heeft overleg plaatsgevonden tussen betrokken partijen en heeft de NZa de beleidsregel SARS-CoV-2 virus - BR/REG-20158 opgesteld voor de vergoeding voor extra kosten en/of omzetderving (“compensatieregeling”). Dit regelt ook dat de vergoedingen als gevolg van Covid-19 voor zorgaanbieders die afspraken hebben voor kwaliteitsbudget deels via het kwaliteitsbudget en deels via de beleidsregel verlopen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft samenloop van het kwaliteitsbudget 2020 en de NZa compensatieregeling uitgewerkt en als toelichting opgenomen in het Vektis Portaal. Deze toelichting is een aanvulling op het gepubliceerde inkoopbeleid Aanvulling 2020 Inkoopkader langdurige zorg 2018-2020 - bestaande zorgaanbieders.

Aanpassing van definities

In deel II van de Toelichting model begroting verantwoording kwaliteitsbudget 2020 verpleeghuiszorg (onderdeel van het Inkoopkader 2018-2020) staat een toelichting op de aan te leveren realisatie. In verband met de compensatieregeling is een aantal definities aangepast:

Zorgpersoneel

De definitie van zorgpersoneel is aangepast. De zorgaanbieder kan bij de aanlevering van de realisatie ook de extra personele kosten van het zorgpersoneel opgeven welke in verband met  Covid-19 zijn ingezet voor cliënten met een indicatie 4-10 VV en leveringsvorm geclusterd vpt of verblijf in een instelling.

Cliëntmixcorrectie

In de beleidsregel voor de compensatieregeling wordt de omzetderving uitgewerkt. De omzetderving wordt op grond van deze beleidsregel bekostigd.  

De gederfde omzet wordt vervolgens meegeteld in de bepaling van de cliëntmix voor de berekening van de correctie cliëntenaantal/fte mix. Hierdoor wordt de situatie van zorgaanbieders ‘genormaliseerd’ en kan het extra aangenomen personeel ten laste van het kwaliteitsbudget worden gebracht. Bij de nacalculatie wordt de daadwerkelijke correctie cliëntenmix inclusief de eventuele omzetdervingscompensatie berekend aan de hand van de rekenmethodiek in de beleidsregel verwerkt in de afrekening kwaliteitsbudget.

In de berekening van de correctie cliëntenmix wordt een stap voor de vergoeding van de omzetderving toegevoegd voor de nacalculatie 2020.  

Tevens staat in de uitwerking nog een toelichting op de Overige investeringen en Gemotiveerd afwijken. Zie voor de gehele tekst de toelichting van ZN over de samenloop van het kwaliteitsbudget 2020 en de compensatieregeling. Deze toelichting staat ook in het Vektis Portaal.

Herma_klein

Laatste nieuws