09 december 2019VVT Nieuws, Zorg

Planning PREM Wijkverpleging

Met het kwaliteitskader wijkverpleging hebben de landelijke partijen (ActiZ, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN, Zorgthuisnl en ZN) zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een instrument voor het uitvragen en transparant maken van cliëntervaringen. In 2019 heeft u een eerste meting uitgevoerd en middels dit bericht willen wij u informeren over het proces voor 2020.

PREM Wijkverpleging 2020

Aanbieders van wijkverpleging zijn ook in 2020 verplicht om een meting van cliëntervaringen te doen middels de PREM Wijkverpleging. De PREM is van toepassing op organisaties die wijkverpleging leveren vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). De resultaten van deze meting zullen gedeeld worden met de teams wijkverpleging ten behoeve van het leren en ontwikkelen, daarnaast zullen de resultaten gedeeld worden met ZorgkaartNederland ten behoeve van cliëntkeuzeinformatie en als laatste zal de informatie ook gedeeld worden met Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en de branche- en beroepsverenigingen.

Met de landelijke partijen is afgesproken dat de meting van de PREM dient te worden gedaan in de periode van 1 februari – 31 mei 2020. Voor eind mei 2020 dient het meetbureau ook de gegevens al aangeleverd te hebben in de portal van de Trusted Third Party (TTP), voor de doorlevering van de gegevens van eerdergenoemde partijen, behalve de doorlevering aan ZorgkaartNederland. Dat is een taak van het meetbureau. Voor 2020 is Mediquest de TTP.  

Terugkoppeling resultaten

In 2019 hebben alle organisaties van wijkverpleging een PREM-meting gedaan en vervolgens twee scores aangeleverd via de portal van de TTP van 2019 (Desan) bij Zorginstituut Nederland ten behoeve van het Openbare Databestand. Voor 2020 dienen niet organisaties van wijkverpleging, maar de meetbureaus alle gegevens voor u in te voeren in de portal van Mediquest. Mediquest zal in 2020 er niet alleen maar voor zorgen dat de gegevens doorgeleverd worden naar de verschillende partijen, maar er zal ook een terugkoppeling gedaan worden van casemix gecorrigeerde scores aan de organisaties van wijkverpleging. Ook is het mogelijk om een landelijke benchmark in te zien van de PREM Wijkverpleging.

De organisaties van wijkverpleging ontvangen vanuit de meetbureaus terugkoppeling over de ongecorrigeerde scores.

Handboek

Voor de meting van de PREM Wijkverpleging in 2020 zullen er geen aanpassingen gedaan worden aan de PREM-vragenlijst. Er is wel een toelichting opgenomen bij de achtergrondvragen. Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw handboek passend bij de meting van de PREM in 2020. De verwachting is dat het handboek rond 1 januari 2020 klaar zal zijn. Wij adviseren u om nu alvast wel de voorbereiding te treffen voor de meting in 2020, bijvoorbeeld door alvast afspraken te maken met een meetbureau en deze meting bij hen aan te kondigen.

PREM Wijkverpleging 2019

Indien organisaties van wijkverpleging reeds gegevens over 2019 hebben aangeleverd, is de volgende informatie niet van toepassing.

Aanleveren gegevens 2019

Organisaties van wijkverpleging hadden de mogelijkheid om t/m 30 september 2019 hun gegevens van de PREM-meting van 2019 middels de portal van Desan aan te leveren bij Zorginstituut Nederland ten behoeve van het Openbare Databestand. Wij hebben van een aantal leden het bericht ontvangen dat om verschillende redenen de meting niet op tijd afgerond kon worden. Voor deze organisaties is het mogelijk om alsnog hun gegevens aan te leveren. Het Zorginstituut zal deze gegevens dan als aanvulling naast het ODB plaatsen.

Wanneer u geen gegevens heeft aangeleverd dan kunt u dat nu alsnog op de volgende wijze doen. U heeft de PREM-meting voltooid en de data teruggekoppeld gekregen. De gevraagde data (de NPS-score bestaande uit twee onderdelen) dient u aan te leveren als Pdf-bestand. Het gaat om de volgende gegevens:

 • NPS-aanbevelingsvraag:
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘ja’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘nee’
  • Totaal aantal respondenten
 • NPS-score:
  • Frequentietabel
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘0’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘1’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘2’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘3’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘4’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘5’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘6’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘7’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘8’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘9’
  • Aantal respondenten voor antwoordcategorie ‘10’
 • Totaal aantal respondenten

Vermeld in dit document ook de gegevens van uw organisatie (concernnaam, KvK-nummer, KvK-vestigingsnummer, adres). Naast dit document dient de Raad van Bestuur of de directie een brief te schrijven waarin is opgenomen dat zij akkoord geven op de juistheid en volledigheid van de aangeleverde kwaliteitsgegevens voor de indicatorset Wijkverpleging verslagjaar 2019 aan Zorginstituut Nederland. Dit document wordt in verband met de privacy niet geplaatst op de website van het Zorginstituut. Het Zorginstituut heeft een excel-bestand gemaakt waar de gegevens in opgenomen kunnen worden.

U kunt deze twee documenten, onder vermelding van: ‘Nalevering kwaliteitsgegevens Wijkverpleging verslagjaar 2019’, aanleveren aan het Zorginstituut via het e-mailadres wijkverpleging@zinl.nl. Graag ontvangen wij uw kwaliteitsgegevens uiterlijk 31 december 2019.

Aanlevering bij ZorgkaartNederland heeft voor de meeste aanbieders nog niet plaatsgevonden, omdat daarvoor een datacontract tussen meetbureau en ZorgkaartNederland nodig is. De totstandkoming daarvan duurt helaas langer dan verwacht. Via uw meetbureau wordt u geïnformeerd zodra de aanlevering kan starten.

Suzanne Veen4K

Laatste nieuws