05 oktober 2020VVT Nieuws, Werkgeverschap

OVA-raming door coronacrisis fors gedaald; early warning voor 2022

De Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (OVA) wordt jaarlijks vastgesteld op basis van het Centraal Economisch Plan van het CPB van het lopende jaar. De inkoop van zorg vindt plaats op basis van een raming en wordt het daaropvolgende jaar gecorrigeerd.  De OVA-raming voor 2021 is gedaald naar 1,72%, mede veroorzaakt door de coronacrisis. Dit heeft grote gevolgen voor de NZa-tarieven in 2022.  

Voor 2021 wordt er gerekend met een raming van 3,24%. Deze raming dateert van voor de corona-crisis. Naar aanleiding van de miljoenennota is er nu een nieuwe raming en dat  betekent dat er voor 2022 rekening gehouden moet worden met een forse correctie van rond de 1,5% op een verwachte OVA van rond de 1%.

Wat dit betekent leest u hier.

Op 13 oktober organiseert ActiZ een Webinar over de ontwikkeling van de OVA en de gevolgen daarvan voor de NZa-tarieven. U kunt zich hier aanmelden.

Wat is de OVA

De OVA is bedoeld om een marktconforme loonontwikkeling mogelijk te maken in de zorg.  De NZa maximumtarieven worden daarom jaarlijks geïndexeerd voor personele kosten, d.m.v. de OVA en voor materiele kosten. De weging verschilt per type zorg.

De OVA bestaat uit 3 componenten, de contractloonontwikkeling in de markt, de incidentele loonontwikkeling in de markt, en de verandering van werkgeverslasten voor alle werkgevers. De OVA wordt vastgesteld in het voorjaar van het lopende jaar, daarom wordt de inkoop gedaan op basis van een raming, en vindt in het jaar ná vaststelling een correctie plaats.

Early warning: mogelijk negatieve indicatie

De OVA-raming die de NZa gebruikt voor de indexatie van de maximumtarieven voor 2021 dateert van 3 maart, vlak voor de Covid-19 crisis. Deze raming is 3,24%. Daarnaast is ook de OVA 2020 vastgesteld voor het uitbreken van de coronacrisis, op 3,28%. Dit is 0,76% hoger dan de raming die gebruikt is voor de indexatie.

Bij de onderhandelingen voor 2021 kunnen we uitgaan van een OVA percentage van 4% dat in de tarieven moet worden doorvertaald (3,24% + 0,76%).

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de economie. Naar aanleiding van de miljoenennota is er nu een nieuwe prognose bekend geworden voor de OVA, deze is voor 2012 1,72%. Dit is 1,5% lager dan het percentage dat gebruikt is voor de indexering.

Het CPB heeft nu ook enkele berekeningen gemaakt voor 2022 en verder. Deze cijfers kennen een grote onzekerheid, afhankelijk van de ontwikkelingen, maar voor 2022 lijkt de OVA rond de 1% uit te komen. In dat geval zal er een negatieve indexatie plaatsvinden van ruim 0,5%. Genoeg reden voor een early warning.

fem-korsten

Laatste nieuws