nieuws

06 juli 2018Financiering, VVT Nieuws

NZa stelt Wlz-tarieven 2019 vast

De NZa heeft de Wlz-tarieven 2019 vastgesteld. De tarieven zijn deels herijkt op basis van het kostenonderzoek Wlz. Maar voor de prestaties die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen is de tariefherijking vooralsnog uitgesteld. 

U vindt de nieuwe tarieven (‘beleidsregelwaarden’) in de beleidsregels Wlz 2019. De berekening van de tarieven vindt u hier voor de zzp- en vpt-tarieven en hier voor de mpt-tarieven.

Kostenonderzoek slechts gedeeltelijk geëffectueerd

Minister De Jonge heeft de NZa opdracht gegeven om het kostenonderzoek Wlz niet te effectueren voor de zzp- en vpt-prestaties die onder de reikwijdte van het Kwaliteitskader Verpleeghuis zorg vallen (zzp/vpt VV4 t/m VV10). Dat betekent dat de NZa de Wlz-tarieven voor deze prestaties niet heeft herijkt op basis van de uitkomsten van het kostenonderzoek, maar gebaseerd op de tarieven 2018 met indexatie voor de loon- en prijsontwikkeling. 

De minister heeft de NZa gevraagd om het kostenonderzoek wél te effectueren voor prestaties die buiten de reikwijdte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen. 

Reactie ActiZ

ActiZ heeft erop aangedrongen dat het kostenonderzoek volledig geëffectueerd zou worden, zodat zorgorganisaties per 2019 kostendekkende tarieven zouden ontvangen. We vinden het teleurstellend dat de minister anders heeft besloten. Wel zijn wij blij dat we met de minister betere afspraken hebben kunnen maken over de berekening van het kwaliteitsbudget 2019.

Herijkte tarieven

De tarieven van prestaties die buiten de reikwijdte van het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vallen zijn door de NZa herijkt. Dit betreft de tarieven van zzp/vpt VV1 t/m VV3, enkele intramurale prestaties (zoals het verblijf van de niet-geïndiceerde partner) en de prestaties van het modulair pakket thuis (persoonlijke verzorging, verpleging en dagbesteding). 

MPT-prestaties persoonlijke verzorging en verpleging

De tarieven voor persoonlijke verzorging en verpleging in het modulair pakket thuis zijn geharmoniseerd met de tarieven in de wijkverpleging. Onlangs heeft de NZa besloten om de tarieven wijkverpleging te herijken op basis van het PWC-onderzoek uit 2017. Dit besluit leidt ertoe dat ook de tarieven van de mpt-prestaties verpleging en persoonlijke verzorging dalen. ActiZ heeft hierover haar zorgen uitgesproken. Voor meer informatie verwijzen wij naar het bericht over de tarieven wijkverpleging (alleen voor leden).

Begeleiding-groep

Ook de tarieven van de prestaties begeleiding-groep somatiek/pg (H800 en H533) dalen. Dit komt doordat de behandelcomponent uit het tarief is gehaald. In 2012 zijn afzonderlijke prestaties voor dagbehandeling ingevoerd. De prestaties begeleiding-groep hadden destijds geschoond moeten worden voor de behandelcomponent, maar dat is toen niet gebeurd omdat daarvoor geen bruikbare gegevens voorhanden waren. De NZa heeft de tarieven nu herijkt en zonder behandelcomponent vastgesteld. Behandeling op de achtergrond maakt wel deel uit van deze prestaties en het tarief. 

Zorgkantoren corrigeerden de afgelopen jaren in hun inkoopbeleid al voor de behandelcomponent door hoge kortingen toe te passen op de tarieven begeleiding-groep. Nu de maximumtarieven zonder behandelcomponent zijn vastgesteld, gaan wij ervan uit dat zorgkantoren hun beleid op dit punt zullen aanpassen. Dan kan de impact van de tariefherijking beperkt zijn. Mochten zorgkantoren toch hoge kortingen toepassen, dan horen wij het graag. 

Advies over toekomstige bekostiging

De minister heeft de NZa verzocht om rond 1 januari 2019 een integraal advies uit te brengen over de toekomstige bekostiging van de intramurale V&V. Dit advies moet onder meer gaan over de vraag hoe de kwaliteitsbudgetten na de transitieperiode kunnen worden opgenomen in de reguliere tarieven, en wat dat betekent voor de nu uitgestelde tariefherijking. Ook wordt advies gevraagd over de wens van de minister om in de bekostiging meer uit te gaan van een normatieve benadering (‘best presterende instellingen’ als norm) en om rekening te houden met regionale verschillen in kostenniveaus.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws