nieuws

10 april 2018Kwaliteit, VVT Nieuws

Werken aan kwaliteit en transparantie: samenhang met kwaliteitskader verpleeghuiszorg

In het Programmaplan Kwaliteit Verpleeghuiszorg van minister De Jonge staat werken aan verdere verbetering van kwaliteit centraal. Het programma beschrijft de doelen daarvoor en de manier waarop daar aan gewerkt zal worden. Transparantie, laten zien wat er gebeurt, hangt daar nauw mee samen. Het programmaplan sluit aan bij werkwijzen en structuren die in 2017 in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn vastgelegd. 

Hoofdlijn

Continu werken aan leren en verbeteren is de norm van het kwaliteitskader. In dit kader is ook de verplichting vastgelegd om middels een jaarlijks kwaliteitsplan en -verslag transparant te zijn over de kwaliteitsverbeteringen per locatie. Het programmaplan dat de minister nu lanceert, sluit aan bij deze cyclus van kwaliteitsplan en -verslag. ActiZ vindt dat een goede zaak.
Nieuw is dat aan het kwaliteitsplan een begroting moet worden toegevoegd, als uitgangspunt voor het gesprek met het zorgkantoor over de beschikbaarstelling van de extra middelen. Meer hierover leest u in dit bericht.  

Werken aan kwaliteit

Het doel van het programmaplan is dat in 2021 alle zorgorganisaties voldoen aan het kwaliteitskader. Concreet betekent dit (1) een hoger cliëntwaarderingscijfer en (2) een hoger medewerkerstevredenheidscijfer. Het programmaplan heeft het perspectief op locatieniveau als het gaat om kwaliteitsverbetering; verbeteringen, werkwijze en transparantie moeten per locatie inzichtelijk zijn. Organisaties die daar behoefte aan hebben, kunnen ondersteuning krijgen van ‘Waardigheid en Trots op Locatie’. Een nieuwe variant van Waardigheid & Trots waarvan de inhoud nog nader uitgewerkt moet worden. 

Een belangrijke focus in de kwaliteitsverbetering is meer personeel. Ook hierover moeten, aan de hand van het kwaliteitsplan, afspraken gemaakt worden met het zorgkantoor. Daarnaast krijgen de zorgkantoren een faciliterende rol in de regionale arbeidsmarktaanpak. De (inkoop)rol van de zorgkantoren met betrekking tot kwaliteit wordt fors sterker; sturend op kwaliteit, gericht op lokaal maatwerk. 

Transparantie

Kwaliteit moet per locatie in beeld komen, langs de lijnen die in het kwaliteitskader zijn vastgelegd. Dit betekent het jaarlijks aanleveren van de NPS-score, het kwaliteitsverslag en de basisveiligheidsindicatoren. ActiZ is gevraagd om met een voorstel te komen hoe deze informatie eenduidig en evtentueel gestandaardiseerd uitgevraagd kan worden. De Kerngroep Wonen en Zorg zal hiermee aan de slag gaan. 

De aanlevering van de gegevens voor 2018 is nu in voorbereiding. Meer informatie hierover vindt u in het bericht ‘Uitvraag indicatoren verpleeghuiszorg 2017’.  

Spiegelinformatie

Met het oog op het verzamelen van eenduidige gegevens, bedoeld als keuze-informatie, leerinformatie, inkoopinformatie, toezichtsinformatie en beleidsinformatie wil het programmaplan komen tot één gestandaardiseerde gegevensregistratie. ActiZ komt met een voorstel voor de standaardisatie van gegevens die onderdeel zijn van het kwaliteitsverslag: ervaringsgegevens van bewoners, medewerkertevredenheidsonderzoek en personeelsgegevens. 

De spiegelinformatie zal, zoveel mogelijk op locatieniveau, in een centrale database samengebracht worden onder verantwoordelijkheid van het Zorginstituut en de NZa. Niet alle informatie zal direct beschikbaar zijn. Verwacht wordt dat in 2019 de eerste gegevens ontsloten kunnen worden, ten behoeve van de zorginkoop 2020. 

Stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn een aantal ontwikkelopdrachten geformuleerd, onder andere op het terrein van veiligheid, leren en verbeteren, personeelssamenstelling en het gebruik van informatie. Het programmaplan van de minister verwijst rechtstreeks naar deze opdrachten en verbindt de programmadoelstellingen met de uitwerking van deze opdrachten. De stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg blijft verantwoordelijk voor de uitwerking van de ontwikkelopdrachten.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0911

Gerdienke Ubels

Laatste nieuws