nieuws

10 april 2018Financiering, VVT Nieuws

Stand van zaken kostenonderzoek Wlz

Medio 2018 zal de NZa nieuwe tarieven vaststellen voor de Wlz-prestaties. Op dit moment analyseert de NZa de door KPMG berekende kostprijzen nader en vertaalt zij deze naar tarieven voor 2019. Hierover vindt ook bestuurlijk overleg plaats tussen de NZa en ActiZ. De nieuwe tarieven worden uiterlijk 1 juli gepubliceerd. 

Van kostprijzen naar tarieven

Fase 1 van het kostenonderzoek is eind december afgerond met de publicatie van de door KPMG berekende gemiddelde kostprijzen 2016. In fase 2 van het onderzoek vertaalt de NZa deze uitkomsten naar de nieuwe tarieven voor 2019. In deze fase staan de volgende vragen centraal:

  • Zijn de uitkomsten van fase 1 bruikbaar en herkenbaar? Waar dat niet het geval is wordt gekeken welke correcties en alternatieven mogelijk zijn.
  • Is 2019 anders dan 2016? Voor de VVT-sector is hierbij met name de invoering van het kwaliteitskader van belang. Uit het implementatieplan van VWS blijkt dat de tranche voor 2018 (€ 435 miljoen) onderdeel blijft van het integraal tarief. Voor de jaren daarna komen de middelen voor het kwaliteitskader beschikbaar via een afzonderlijke prestatie waarover zorgaanbieders afspraken maken met het zorgkantoor (kwaliteitsbudget). De tranche voor 2019 bedraagt circa € 600 miljoen.
  • Is er een relatie tussen kwaliteit en kosten? VWS heeft de NZa verzocht om na te gaan, of organisaties die goede zorg leveren tegen relatief lage kosten de norm kunnen worden. Dit idee zien we ook terug in het programma Kwaliteitskader verpleeghuiszorg van VWS.

Resultaten KPMG-onderzoek

Uit het KPMG-onderzoek blijkt dat de totale kosten voor de gedeclareerde zorg in 2016 (voor de langdurige zorg als geheel) iets boven het niveau van de maximumtarieven lagen, dus ruim boven het niveau van de gecontracteerde tarieven. Dit bevestigt het beeld dat het resultaat op zorg de afgelopen jaren nihil of zelfs negatief is geweest. Dit tekort wordt nu door zorgorganisaties gedekt uit de NHC of uit reserves. 

Implementatie kwaliteitskader

In het bestuurlijk overleg met de NZa heeft ActiZ erop gewezen dat zorgorganisaties voor een enorme opgave staan om de ambities van het kwaliteitskader verpleeghuizen waar te maken. Het is mooi dat daarvoor extra middelen beschikbaar komen, maar de implementatie van het kwaliteitskader kan niet los gezien kan worden van bredere ontwikkelingen in de bekostiging en contractering. Om de benodigde investeringen te kunnen doen, is het nodig dat de basistarieven kostendekkend zijn en dat zorgorganisaties zekerheid hebben over hun inkomsten. ActiZ is daarom van mening dat de middelen voor het kwaliteitskader zo snel mogelijk toegevoegd moeten worden aan de reguliere tarieven. Daarnaast pleiten wij voor vereenvoudiging van de zorginkoop met zoveel mogelijk uniforme, vaste tarieven. 

Kostprijs zzp VV4 lager dan huidige tarief

De resultaten van het KPMG-onderzoek zijn grotendeels herkenbaar. Maar een opvallende uitschieter is de kostprijs van zzp VV4: de personele inzet blijkt voor deze groep cliënten aanmerkelijk lager dan verwacht, waardoor de kostprijs fors onder het huidige maximumtarief blijkt te liggen. De NZa ziet als mogelijke verklaring dat VV4 van oudsher een groep met veel variatie was, waarbij sprake kon zijn van zowel somatische als psychogeriatrische problematiek. Mogelijk stromen sinds de invoering van de Wlz vooral cliënten met beginnende dementie in, die niet altijd direct veel persoonlijke verzorging nodig hebben. Hierdoor valt de personele inzet wellicht lager uit. De NZa onderzoekt dit verder en betrekt daarbij ook zorgorganisaties. ActiZ heeft de NZa gevraagd de impact van een eventuele tariefaanpassing zorgvuldig te onderzoeken. 

Benchmarkinformatie

Organisaties die aan het kostenonderzoek door KPMG hebben deelgenomen, hebben van de NZa benchmarkinformatie retour ontvangen. Via een online interactieve omgeving kunnen zij de eigen kostprijzen vergelijken met de kosten die andere aanbieders maken. De benchmark geeft ook inzicht in de opbouw van de kostprijzen aan de hand van kostensoorten. Helaas is het niet voor alle deelnemers gelukt om goede kostprijzen te berekenen. De organisaties die het betreft hebben daarover bericht gehad van de NZa. Wij hebben met de NZa besproken dat het jammer is dat niet alle organisaties bruikbare informatie terug hebben gekregen. Het is leerpunt voor een volgende keer om te kijken hoe dit beter kan.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie
1-DSC_0862

Laatste nieuws