nieuws

08 maart 2018Pers, VVT Nieuws

ActiZ ondertekent ‘Pact voor de ouderenzorg’

Branchevereniging ActiZ ondertekende op donderdag 8 maart het ‘Pact voor de ouderenzorg’, omdat de leden de intentie - goede zorg voor ouderen die dit nodig hebben - van harte ondersteunen. Zorgorganisaties werken dag en nacht aan goede zorg en de voortdurende verbetering daarvan. Wij zijn blij dat minister van VWS, Hugo de Jonge en andere partijen goede zorg als een gezamenlijke opgave zien.  

Pact voor de ouderenzorg

Het ‘Pact voor de ouderenzorg’, op initiatief van minister Hugo de Jonge, heeft drie pijlers: het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid bij ouderen, ervoor zorgen dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en het verbeteren van de verpleeghuiszorg. Het pact is door tal van partijen op donderdagochtend 8 maart ondertekend. 

ActiZ zal er bij de minister op blijven aandringen dat de ambities uit het pact op de juiste wijze vorm krijgen in de drie programma’s. Wij willen graag samen werken aan passende oplossingen voor de problemen die ActiZ bij VWS en de Tweede Kamer onder de aandacht heeft gebracht zoals recent de vermijdbare ziekenhuisopnames, de toename van de administratieve lasten en dreigende tekorten op de arbeidsmarkt. Belangrijk daarbij vinden wij dat de bij het pact onderliggende programma’s aansluiten bij de inmiddels in gang gezette initiatieven zoals de Arbeidsmarktagenda 2023, de Taskforce Zorg Op De Juiste Plek en de beweging die is gestart met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Langer Thuis

De groep ouderen die langer thuis blijft wonen, neemt de komende jaren substantieel toe: van zo’n 270.000 mensen op dit moment naar 350.000 mensen in 2025. Ook de zorgvraag en zorgzwaarte neemt toe van de groep die langer thuis blijft wonen. ActiZ roept de minister op om aan de slag te gaan om de zorg thuis toekomstbestendig te maken; veel ziekenhuiszorg kan nu al thuis geboden worden. Onderzoek van ActiZ toont daarnaast aan dat door een andere organisatie van de spoedzorgketen niet alleen veel leed maar ook onnodige kosten voorkomen worden. Een meerjarige (substitutie)agenda is nodig om te bewerkstelligen dat zorg daar geleverd wordt waar ouderen deze wensen en nodig hebben: zorg op de juiste plek. 

Verpleeghuiszorg

Net als de minister hebben wij als zorgorganisaties de ambitie om de aankomende jaren op een voortvarende wijze uitvoering te geven aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. We zijn blij dat de minister onlangs op vragen van de Tweede Kamer heeft herbevestigd dat de volledige 2,1 miljard euro tot 2021 hiervoor beschikbaar blijft. We verwachten dat in het programmaplan Verpleeghuiszorg de lijn van het kwaliteitskader wordt voortgezet en dat zorgorganisaties hiertoe op de juiste wijze gefaciliteerd worden, zodat zij passende en goede zorg kunnen bieden aan bewoners.  

Eenzaamheid

Het tegengaan van eenzaamheid is een breed maatschappelijke opgave. Het is goed dat vele partijen gezamenlijk de schouders onder zetten. Meer tijd en aandacht van zorgmedewerkers voor ouderen in zowel de thuissituatie als de verpleeghuizen kunnen hieraan bijdragen.

laat hier een reactie achter

Naam
E-mail
Reactie

Laatste nieuws