nieuws

18 oktober 2016VVT Nieuws, Zorg

Eerstelijns verblijf: afspraken overgangsrecht indicatiestelling CIZ na 31-12-2016

Met ingang van 1 januari a.s. valt het eerstelijns verblijf onder de Zorgverzekeringswet. In de Zvw heeft het CIZ geen rol in de indicatiestelling voor zorg. Voor het eerstelijns verblijf is inmiddels duidelijk dat alle indicaties per 31-12 door het CIZ worden stopgezet, maar dat de zorg wel geleverd mag worden tot drie maanden na de startdatum van de indicatie. In dit ledenbericht meer over de precieze afspraken, en de werkwijze na 1 januari 2017.

Brief VWS: overgangsregeling

Via een eerder ledenbericht hebben we u geïnformeerd over het stopzetten van de indicatiestelling door het CIZ per 31-12-2016. Inmiddels heeft VWS ook een brief geschreven, waarin zij het overgangsregime voor verschillende situaties uitlegt.
Voor alle cliënten geldt dat de indicatiestelling eindigt per 31-12-2016, maar dat cliënten het recht op zorg van de subsidieregeling behouden. Dit is 3 maanden voor ELV basis en intensief en 3 jaar voor ELV palliatief. Zie brief van VWS over overgangsrecht.

Enkele veel gestelde vragen

Hoe verloopt verwijzing per 01-01-2017
Voor cliënten die vanaf 01-01-2017 in zorg komen geldt dat de verwijzing plaatsvindt door de huisarts of vanuit het ziekenhuis. Hiervoor hebben Verenso en de LHV in gezamenlijkheid een afwegingsinstrument ontwikkeld, waaruit blijkt welke cliënten voor deze zorg in aanmerking komen. Daarover hebben wij u eerder geïnformeerd. Voor het einde van de maand, wordt er een verkorte versie van het afwegingsinstrument gepubliceerd. 

Recht op zorg in ZVW
In de Zorgverzekeringswet geldt dat er een maximale verblijfsduur voor het eerstelijns verblijf geldt van 3 jaar. In de praktijk zien we dat de gemiddelde opnameduur rond de 41 dagen ligt.

Verlenging van zorg na aflopen oude indicatie
Wanneer in 2017 de geldigheidsduur van de oude  indicatie onder de subsidieregeling afloopt, maar de cliënt nog steeds, vanuit medische inhoudelijke redenen, zorg vanuit het eerstelijns verblijf nodig heeft, dan geldt dat, conform de werkwijze in de Zvw, een ‘verlenging’ van zorg, kan worden geregeld via een nieuwe verwijzing van de huisarts voor het eerstelijns verblijf.

Neem contact op met uw ICT leverancier m.b.t impact stopzetten indicaties

Bekend is uit de overheveling van de wijkverpleging dat het stopzetten van indicaties in de systemen gevolgd moet worden door een opstart, anders kan er in veel systemen geen zorg op de patiënt weggeschreven worden. Een inventarisatie langs enkele ICT leveranciers maakt duidelijk dat veel systemen geen eerstelijns verblijf meer kunnen declareren na 31-12-2016 als er intrekkingsberichten verstuurd zijn, tenzij er handmatig ingegrepen wordt in het proces. Wij adviseren u dan ook tijdig contact op te nemen met uw ICT leverancier, om in te schatten of er acties van uw kant nodig zijn, om de declaratie van zorg voor de clienten, die bij de overgang van 2016 naar 2017 in zorg zijn voor eerstelijns verblijf, goed te laten verlopen.

Links

Afwegingsinstrument eerstelijns verblijf 
Brief VWS

 

Laatste nieuws